Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o.

siedziba: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11

(KRS: 0000328827, akta rejestrowe: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,

kapitał zakładowy: 490.107.000 zł)

ogłasza przetarg

 

na zbycie nieruchomości należącej do Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o., obejmującej działki o numerze ewidencyjnym 9 obręb 275S, 3/21, 3/16, 23/9 obręb 253 oraz część działek o numerze ewidencyjnym 8 obręb 275S, 52, 5/12, 26/3 obręb 253S i 5/14 obręb 253 o łącznej powierzchni szacunkowej ok. 13,9376 ha, w granicach administracyjnych Gdańskiego Portu Morskiego na terenie Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego przy ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza w Gdańsku, objętej księgą wieczystą GD1G/00298913/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych, objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 1305, funkcja w planie 001-P/U42 teren zabudowy produkcyjno-usługowej oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 1313, funkcja w planie 002-P/U42 teren zabudowy produkcyjno-usługowej

1.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu zgodnie z przepisami 70¹ – 70⁵ kodeksu cywilnego.

2. Oferta powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu”.

3. Warunkiem udziału w przetargu jest akceptacjaSpecyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” oraz wpłacenie wadium wwysokości określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu przed upływem terminu składania ofert. Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu udostępniona zostanie w formie elektronicznej po przesłaniu na adres office@investgda.pl prośby o jej udostępnienie.

4. Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11. Ostateczny termin składania ofert mija 03 sierpnia 2023 o godz. 10.00.

5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 03 sierpnia 2023 o godz. 10.15 w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Żaglowej 11.

6. Spółka może unieważnić przetarg w przypadku, gdy:

a)wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie Spółki, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

b) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

7. Spółka zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany ogłoszenia o przetargu oraz odwołania lub zmiany warunków przetargu. Odwołanie lub zmiana ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu mogą nastąpić bez podania przyczyn w każdym czasie do upływu terminu końcowego na składanie ofert.

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze względem Spółki.

9. Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert w przypadku ich równorzędności, po przeprowadzeniu dodatkowych negocjacji z oferentami.

10. Informacji na temat przetargu i „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” udziela się pod adresem e-mail: office@investgda.pl.

Informacje Dodatkowe

 • Informacja dodatkowa z dnia 18.07.2023 r.

  1. Niniejszym informujemy o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej w postaci działek o numerach ewidencyjnych: 9 obręb 275S, 3/21, 3/16, 23/9 obręb 253 oraz części działek o numerach ewidencyjnych: 8 obręb 275S, 52, 5/12, 26/3 obręb 253S i 5/14 obręb 253, o łącznej powierzchni szacunkowej ok. 13,9376 ha, poprzez dodanie w rozdziale I „Szczegółowy Opis Nieruchomości”: ostatniego zdania w ustępie 2 oraz ustępu 9 oraz poprzez zmianę §2 w Załączniku nr 3 do Specyfikacji. Tekst jednolity zmienionej Specyfikacji zostaje przesłany wszystkim uczestnikom postępowania, którzy pobrali Specyfikację.

  2. Jednocześnie wobec wniosku uczestnika postępowania o udzielenie pełnomocnictwa do czynności zw. z badaniem stanu prawnego Nieruchomości, Organizator informuje, iż wyraża zgodę na badanie księgi wieczystej i podjęcie innych niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem due diligence Nieruchomości objętej postępowaniem po uprzednim uzyskaniu od Organizatora stosownego pełnomocnictwa i zawarciu umowy o zachowaniu poufności co do informacji powziętych w trakcie badania. Podmioty zainteresowane zawarciem umowy o zachowaniu poufności oraz uzyskaniem pełnomocnictwa powinny wystąpić ze stosownym wnioskiem na adres: office@investgda.pl.

 • Informacja dodatkowa z dnia 21.07.2023 r.

  Niniejszym informujemy o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej w postaci działek o numerach ewidencyjnych: 9 obręb 275S, 3/21, 3/16, 23/9 obręb 253 oraz części działek o numerach ewidencyjnych: 8 obręb 275S, 52, 5/12, 26/3 obręb 253S i 5/14 obręb 253, o łącznej powierzchni szacunkowej ok. 13,9376 ha, poprzez dodanie ustępu nr 7 i 8 do rozdziału II oraz dodanie Załącznika nr 5 SIWP. Tekst jednolity zmienionej Specyfikacji zostaje przesłany wszystkim uczestnikom postępowania, którzy pobrali Specyfikację.

 • Pytania i odpowiedzi

  Organizator niniejszym udziela odpowiedzi na złożone przez uczestnika postępowania w dniu 14 lipca 2023 r. pytania do przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej w postaci działek o numerach ewidencyjnych: 9 obręb 275S, 3/21, 3/16, 23/9 obręb 253 oraz części działek o numerach ewidencyjnych: 8 obręb 275S, 52, 5/12, 26/3 obręb 253S i 5/14 obręb 253, o łącznej powierzchni szacunkowej ok. 13,9376:

  Treść pytań i odpowiedzi w załączeniu. Wszelkie załączniki graficzne przesłano Oferentom wraz z treścią odpowiedzi na postawione pytania.

  Organizator niniejszym udziela odpowiedzi na złożone przez uczestnika postępowania w dniu 18 lipca 2023 r. pytanie do przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej w postaci działek o numerach ewidencyjnych: 9 obręb 275S, 3/21, 3/16, 23/9 obręb 253 oraz części działek o numerach ewidencyjnych: 8 obręb 275S, 52, 5/12, 26/3 obręb 253S i 5/14 obręb 253, o łącznej powierzchni szacunkowej ok. 13,9376:

  Treść pytania i odpowiedź w załączeniu.

  Organizator niniejszym udziela odpowiedzi na złożone przez uczestnika postępowania w dniu 21 lipca 2023 r. pytanie do przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej w postaci działek o numerach ewidencyjnych: 9 obręb 275S, 3/21, 3/16, 23/9 obręb 253 oraz części działek o numerach ewidencyjnych: 8 obręb 275S, 52, 5/12, 26/3 obręb 253S i 5/14 obręb 253, o łącznej powierzchni szacunkowej ok. 13,9376:

  Treść pytania i odpowiedź w załączeniu.

  Organizator niniejszym udziela odpowiedzi na złożone przez uczestnika postępowania w dniu 25 lipca 2023 r. pytanie do przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej w postaci działek o numerach ewidencyjnych: 9 obręb 275S, 3/21, 3/16, 23/9 obręb 253 oraz części działek o numerach ewidencyjnych: 8 obręb 275S, 52, 5/12, 26/3 obręb 253S i 5/14 obręb 253, o łącznej powierzchni szacunkowej ok. 13,9376:

  Treść pytania i odpowiedź w załączeniu.

  Organizator niniejszym udziela odpowiedzi na złożone przez uczestnika postępowania w dniu 26 lipca 2023 r. pytanie do przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej w postaci działek o numerach ewidencyjnych: 9 obręb 275S, 3/21, 3/16, 23/9 obręb 253 oraz części działek o numerach ewidencyjnych: 8 obręb 275S, 52, 5/12, 26/3 obręb 253S i 5/14 obręb 253, o łącznej powierzchni szacunkowej ok. 13,9376:

  Treść pytania i odpowiedź w załączeniu.

  Organizator niniejszym udziela odpowiedzi na złożone przez uczestnika postępowania w dniu 31 lipca 2023 r. pytanie do przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej w postaci działek o numerach ewidencyjnych: 9 obręb 275S, 3/21, 3/16, 23/9 obręb 253 oraz części działek o numerach ewidencyjnych: 8 obręb 275S, 52, 5/12, 26/3 obręb 253S i 5/14 obręb 253, o łącznej powierzchni szacunkowej ok. 13,9376:

  Treść pytania i odpowiedź w załączeniu.

  Pytania - 18.07.2023 r. Odpowiedzi - 18.07.2023 r. Pytanie - 20.07.2023 r. Odpowiedź- 20.07.2023 r. Pytanie - 21.07.2023 r. Odpowiedź - 21.07.2023 r. Pytanie - 25.07.2023 r. Odpowiedź - 25.07.2023 r. Pytanie - 26.07.2023 r. Odpowiedź - 26.07.2023 r. Pytanie - 31.07.2023 r. Odpowiedź - 31.07.2023 r.
 • Wynik Przetargu

  Przetarg na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działki o numerze ewidencyjnym 9 obręb 275s, 3/21, 3/16, 23/9 obręb 253 oraz część działek o numerach ewidencyjnych 8 obręb 275s, 52, 5/12, 26/3 obręb 253s i 5/14 obręb 253 o łącznej powierzchni szacunkowej ok. 13,9376 ha

  Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego przetargu na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działki o numerze ewidencyjnym 9 obręb 275s, 3/21, 3/16, 23/9 obręb 253 oraz część działek o numerach ewidencyjnych 8 obręb 275s, 52, 5/12, 26/3 obręb 253s i 5/14 obręb 253 o łącznej powierzchni szacunkowej ok. 13,9376 ha, CTP OMEGA POLAND Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, została wyłoniona jako nabywca tej nieruchomości.