> InvestGDA Przetargi

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o. w Gdańsku
Siedziba: 80-560, Gdańsk, ul. Żaglowa 11
(Organizator)

ogłasza postępowanie na wybór Wykonawcy w celu realizacji zadania pod nazwą:

„BUDOWA PLACU SKŁADOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ TOWARZYSZĄCĄ NA OBSZARZE POMORSKIEGO CENTRUM INWESTYCYJNEGO W GDAŃSKU

 1. Postępowanie w przedmiocie realizacji zadania pod nazwą: „BUDOWA PLACU SKŁADOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ TOWARZYSZĄCĄ NA OBSZARZE POMORSKIEGO CENTRUM INWESTYCYJNEGO W GDAŃSKU prowadzone jest zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o. w trybie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie planowane jest do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach organizowanego przez Instytucję Zarządzającą RPO WP – Zarząd Województwa Pomorskiego, obsługiwaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, konkursu pn. „RPPM.02.05.00-IŻ.00-22-002/19 dla działania 2.5 Inwestorzy zewnętrzni w ramach Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 3. Warunkiem przystąpienia Oferentów do postępowania jest wniesienie w terminie do 23 lipca 2020 r. wadium w kwocie 50 000,00  (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
 4. Oferty należy składać w siedzibie Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia:
  23 lipca 2020 r. do 12.00.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 23 lipca 2020 o godz. 12.15 w siedzibie Organizatora.
 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 7. Dodatkowych informacji udziela się po wysłaniu pisemnego zapytania na e-mail: office@investgda.pl lub fax nr +48 58 746 33 99

Informacje dodatkowe

 • Informacja dodatkowa z dnia 16.07.2020 r.:
  1. Zamieszczono odpowiedzi na pytania.
  2. Zmieniono treść ogłoszenia w sekcji III pkt 1.3) oraz treść SIWZ w rozdziale V ust. 1 pkt 3). Wobec powyższego w zakładce „Załączniki” poniżej  dodano treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia oraz zmienioną treść SIWZ. Pliki mają nazwy: zmiana ogłoszenia o Zamówieniu1 i zmiana SIWZ1.
  3. W związku z planowanym zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach organizowanego przez Instytucję Zarządzającą RPO WP – Zarząd Województwa Pomorskiego, obsługiwaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, konkursu pn. „RPPM.02.05.00-IŻ.00-22-002/19 dla działania 2.5 Inwestorzy zewnętrzni w ramach Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020” wprowadzono do dokumentów przetargowych odpowiednie oznaczenia graficzne celem informowania opinii publicznej o uzyskanym dofinansowaniu. Dokumenty zawierające odpowiednie oznaczenia w nagłówku i stopce (znak Funduszy Europejskich, barwy RP i znak UE oraz znak UMWP) zamieszczono w zakładce „Załączniki” poniżej pod nazwami: zmiana SIWZ1, Załącznik nr 1 – OPZ oznakowanie UE, Załącznik nr 4 Wzór Umowy oznakowanie UE, Załącznik nr 5 do Umowy Zasady współpracy w okresie gwarancji oznakowanie UE, Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy oznakowanie UE, Załącznik nr 6 Wykaz robót oznakowanie UE, Załącznik nr 7 Wykaz osób oznakowanie UE, Załącznik nr 8 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej oznakowanie UE, Załącznik nr 9 Formularz oferty oznakowanie UE.

  Odpowiedzi na pytania -16.07.2020

 • Informacja dodatkowa z dnia 21.07.2020 r.:
  1. Zamieszczono odpowiedzi na pytania.
  2. Zmieniono treść ogłoszenia w sekcji IV pkt 1.2) oraz w sekcji IV pkt. 6.2), a także treść SIWZ w rozdziałach: XII ust. 10, XIV ust. 5 pkt 1) oraz XV ust. 1 i ust. 2. Wobec powyższego w dziale „Załączniki” na stronie internetowej zamawiającego dodano treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia i zmienioną treść SIWZ. Pliki mają nazwy: zmiana ogłoszenia o Zamówieniu2 i zmiana SIWZ2.

  Odpowiedzi na pytania – 21.07.2020

 • Informacja dodatkowa z dnia 24.07.2020 r.:
  1. Zamieszczono odpowiedzi na pytania wraz z załącznikiem (Załącznik do odpowiedzi na pytania z dnia 24.07.2020 r. – zaktualizowana dokumentacja projektowa), w skład którego wchodzą:
   – Rysunek – 2277_HMG_PW_E1A_AR_PZT_B1_001_02_PZT_20200723
   – Rysunek – 2277_HMG_PW_E1A_AR_PZT_005_01_Detal i zestawienie balustrad zewnętrznych i detal ogrodzenia_20200723
   – Rysunek – 2277_HMG_PW_E1A_KN_PZT_005_00_Zbrojenie stopy pod bramę _2020.07.23
   – Specyfikacja Techniczna – 2277_HMG_PW_E1A_SST-B02 – BUDOWLANE – Georuszty trójosiowe TX150+C50_30 031_5 – Typ 1x
   – Specyfikacja Techniczna – 2277_HMG_PW_E1A_SST-B03 – BUDOWLANE – Georuszty trójosiowe TX160+C50_30 031_5 – Typ 2

  Odpowiedzi na pytania – 24.07.2020

   

 • Informacja dodatkowa z dnia 27.07.2020 r.:
 • Informacja dodatkowa z dnia 29.07.2020 r.:
  1. Zamieszczono odpowiedzi na pytania.
  2. W związku z potrzebą uzupełnienia przedmiotu zamówienia o zakres wynikający z dodanej do SIWZ jako Załącznik nr 11 dokumentacji projektowej uzupełniającej (USUNIĘCIE KOLIZJI OŚWIETLENIA DROGOWEGO Z WJAZDAMI NA TEREN INWESTYCJI), zmieniono treść SIWZ w rozdziale III ust. 1 i rozdziale XXIII, treść Wzoru Umowy w paragrafie 1 ust. 2 oraz treść OPZ poprzez dodanie w ust. 2 pkt 3 litery f).
  3. Jednocześnie wobec powyższej zmiany, zmieniono termin składania i otwarcia ofert z dnia 30.07.2020 r. na dzień 06.08.2020 r., a co za tym idzie zmieniono treść ogłoszenia w sekcji IV, pkt 6.2) oraz treść SIWZ w rozdziale XIV ust. 5 pkt 1) oraz rozdziale XV ust. 1 i 2.
  4. Wobec powyższego w dziale „Załączniki” na stronie internetowej zamawiającego dodano treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, zmienioną treść SIWZ, Załącznika nr 1 – OPZ i Załącznika nr 4 – Wzoru Umowy. Pliki mają nazwy: Zmiana ogłoszenia o Zamówieniu3 (29.07.2020), zmiana – SIWZ3 (29.07.2020), Zmiana – Załącznik nr 1 – OPZ1 (29.07.2020), Zmiana – Załącznik nr 4 – Wzór Umowy1 (29.07.2020)

  Odpowiedzi na pytania – 29.07.2020

  Zmiana ogłoszenia o Zamówieniu (29.07.2020)

  Zmiana – SIWZ (29.07.2020)

  Zmiana – załącznik nr 1 OPZ (29.07.2020)

   

 • Informacja dodatkowa z dnia 04.08.2020 r.:
  1. Zamieszczono odpowiedzi na pytania wraz z Załącznikiem nr 1 (zaktualizowany przedmiar).
  2. Zmieniono termin składania i otwarcia ofert z dnia 06.08.2020 r. na dzień 10.08.2020 r., a co za tym idzie zmieniono treść ogłoszenia w sekcji IV, pkt 6.2) oraz treść SIWZ w rozdziale XIV ust. 5 pkt 1) oraz rozdziale XV ust. 1 i 2.
  3. Wobec powyższego w dziale „Załączniki” na stronie internetowej zamawiającego dodano treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, zmienioną treść SIWZ. Pliki mają nazwy: Zmiana ogłoszenia o Zamówieniu4 (04.08.2020), zmiana – SIWZ4 (04.08.2020).

  Odpowiedzi na pytania – 04.08.2020

  Zmiana ogłoszenia o Zamówieniu (04.08.2020)

  Zmiana – SIWZ (04.08.2020)

   

 • Informacja dodatkowa z dnia 05.08.2020 r.:
  1. Zamieszczono odpowiedzi na pytania wraz z Załącznikiem nr 1 (rysunek detali krawędziowych).

  Odpowiedzi na pytania – 05.08.2020

  Załącznik nr 1 do Odpowiedzi na pytania z dnia 05.08.2020 r. (rysunek detali krawędziowych)

 • Informacja z otwarcia ofert