> InvestGDA Przetargi

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o. w Gdańsku
Siedziba: 80-560, Gdańsk, ul. Żaglowa 11
(Organizator)

ogłasza postępowanie na wybór Wykonawcy w celu realizacji zadania pod nazwą:

ZAPROJEKTOWANIE DWÓCH HAL MAGAZYNOWYCH WRAZ Z PLACAMI SKŁADOWYMI NA TERENIE POMORSKIEGO CENTRUM INWESTYCYJNEGO W GDAŃSKU

  1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu zgodnie z przepisami art. 70¹ – 70⁵ kodeksu cywilnego, oraz zgodnie z Warunkami Zamówienia Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o. w trybie przepisów kodeksu cywilnego w przedmiocie realizacji zadania pod nazwą: „ZAPROJEKTOWANIE DWÓCH HAL MAGAZYNOWYCH WRAZ Z PLACAMI SKŁADOWYMI NA TERENIE POMORSKIEGO CENTRUM INWESTYCYJNEGO W GDAŃSKU”.
  2. Oferta powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w Warunkach Zamówienia.
  3. Warunkiem przystąpienia Oferentów do postępowania jest pobranie w siedzibie Organizatora od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00-16.00, Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej oraz wniesienie wadium w kwocie 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej w terminie do 11 lutego 2019 r. lub w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dołączonej do oferty.
  4. Oferty należy składać w siedzibie Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia:
    12 lutego 2019 r. do 12.00.
  5. Otwarcie ofert nastąpi 12 lutego 2019 o godz. 12.15 w siedzibie Organizatora.
  6. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
  7. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany ogłoszenia o przetargu oraz odwołania lub zmiany warunków przetargu, jak również unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn w każdym czasie do upływu terminu końcowego na składanie ofert. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze względem Organizatora, w szczególności powyższe dotyczy roszczeń z tytułu strat lub utraconych korzyści Wykonawcy.
  8. Dodatkowych informacji udziela się po wysłaniu pisemnego zapytania na e-mail: office@investgda.pl lub fax nr +48 58 746 33 99.