> InvestGDA Przetargi

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego
Spółka z o.o. w Gdańsku
Siedziba: 80-560, Gdańsk, ul. Żaglowa 11
(Organizator)

ogłasza postępowanie na wybór Wykonawcy w celu realizacji zadania pod nazwą:
„BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH “ZB-Z” Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY ODWODNIENIOWEJ ORAZ LIKWIDACJĄ NIECZYNNEGO ODCINKA ROWU NA TERENIE POMORSKIEGO CENTRUM INWESTYCYJNEGO (PCI) W GDAŃSKU”

  1. Postępowanie w przedmiocie realizacji zadania pod nazwą: „BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH “ZB-Z” Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY ODWODNIENIOWEJ ORAZ LIKWIDACJĄ NIECZYNNEGO ODCINKA ROWU NA TERENIE POMORSKIEGO CENTRUM INWESTYCYJNEGO (PCI) W GDAŃSKU” prowadzone jest zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o. w trybie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie planowane jest do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach organizowanego przez Instytucję Zarządzającą RPO WP – Zarząd Województwa Pomorskiego, obsługiwaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, konkursu pn. „RPPM.02.05.00-22-0001/20 dla działania 2.5 Inwestorzy zewnętrzni w ramach Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”.
  2. Oferta powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Warunkiem przystąpienia Oferentów do postępowania jest wniesienie przed terminem składania ofert wadium w kwocie 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
  4. Oferty należy składać w siedzibie Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 01 marca 2021 r. do godz. 12:00.
  5. Otwarcie ofert nastąpi 01 marca 2021 o godz. 12:15 w siedzibie Organizatora.
  6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
  7. Dodatkowych informacji udziela się po wysłaniu pisemnego zapytania na e-mail: przetargi@investgda.pl.

Informacje dodatkowe