Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego
Spółka z o.o. w Gdańsku
Siedziba: 80-560, Gdańsk, ul. Żaglowa 11
(Zleceniodawca)

ogłasza postępowanie na wybór Zleceniobiorcy świadczącego usługi:

„OBSŁUGI CENTRUM BIUROWEGO KOGA W GDAŃSKU PRZY UL. PROF. W. ANDRUSZKIEWICZA 5”

  1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu zgodnie z przepisami art. 70¹ – 70⁵ Kodeksu cywilnego, oraz zgodnie z Regulaminem przetargu Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o.
  2. Oferta powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w Regulaminie przetargu.
  3. Warunkiem przystąpienia Oferentów do postępowania jest przesłanie na adres: przetargkoga@investgda.pl prośby o udostępnienie elektronicznej wersji Regulaminu oraz wniesienie wadium w kwocie 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej przed upływem terminu składania ofert lub w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dołączonej do oferty.
  4. Oferty należy składać w siedzibie Zleceniodawcy w nieprzekraczalnym terminie do dnia:
    14 lipca 2021 r. do godz. 9:45.
  5. Otwarcie ofert nastąpi 14 lipca 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zleceniodawcy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
  7. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany ogłoszenia o przetargu oraz odwołania lub zmiany warunków przetargu, bez podania przyczyn w każdym czasie do upływu terminu końcowego na składanie ofert. W takim przypadku Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze względem Zleceniodawcy, w szczególności powyższe dotyczy roszczeń z tytułu strat lub utraconych korzyści Oferenta.
  8. Dodatkowych informacji udziela się po wysłaniu pisemnego zapytania na e-mail: przetargkoga@investgda.pl.