10 sierpnia 2020
STATUS: AKTUALNY
RODZAJ: SPRZEDAŻ I WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych należących do Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o. przy ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza w Gdańsku

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o.

siedziba: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11

(KRS: 0000328827, akta rejestrowe: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,

kapitał zakładowy: 446 496 000 zł)

ogłasza przetarg

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej należącej do Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o., stanowiącej działki oraz części działek o numerach ewidencyjnych 9/9, 8, 23/11, 37/1, 3/19, 24/2, 4, 3/17, 9/8, 37/2, 24/1, 3/18, 9/7, 37/3, 3/20, obręb 253, oraz działek i części działek o numerach ewidencyjnych 3/115 i 3/190, 3/27, 3/26, 3/191, 3/193, 3/181, 3/180, obręb 275, o łącznej powierzchni ok. 20,1296 ha, oznaczonej we wstępnym projekcie podziału literami G, H, I, J, Ł i M, położonej przy ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza w Gdańsku, woj. pomorskie, objętej księgą wieczystą GD1G/00298913/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych, objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 1305 zatwierdzonym uchwałą nr LII/1474/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 września 2010 r., strefa 001-P/U42 teren zabudowy produkcyjno-usługowej oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 1313 zatwierdzonym uchwałą nr XIII/332/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 sierpnia 2015 r., strefa 002-P/U42 teren zabudowy produkcyjno-usługowej.

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu zgodnie z przepisami 70¹ – 70⁵ kodeksu cywilnego.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie w siedzibie Spółki „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” lub przesłanie na adres office@investgda.pl prośby oudostępnienie elektronicznej wersji Specyfikacji oraz wpłacenie w terminie do 8 września 2020 wadium w wysokości określonej w Specyfikacji.
 4. Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11. Ostateczny termin składania ofert mija 9 września 2020 o godz. 10.00.
 5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 9 września 2020 o godz. 10.15 w siedzibie Spółki
  w Gdańsku,
  przy ul. Żaglowej 11.
 6. Spółka może unieważnić przetarg w przypadku, gdy:
 7. a) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży
  w interesie Spółki, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
  b) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 8. Spółka zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany ogłoszenia o przetargu oraz odwołania lub zmiany warunków przetargu. Odwołanie lub zmiana ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu mogą nastąpić bez podania przyczyn w każdym czasie do upływu terminu końcowego na składanie ofert.
 9. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze względem Spółki.
 10. Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert w przypadku ich równorzędności, po przeprowadzeniu dodatkowych negocjacji z
 11. Informacji na temat przetargu i „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” udziela się pod numerem telefonu 58 722 03 00, fax nr 58 746 33 99. 

Informacja dodatkowa z dnia 21.08.2020 r.:

W związku z ogłoszonym przetargiem na zbycie nieruchomości niezabudowanej należącej do Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o., oznaczonej jako działki oraz części działek nr 9/9, 8, 23/11, 37/1, 3/19, 24/2, 4, 3/17, 9/8, 37/2, 24/1, 3/18, 9/7, 37/3, 3/20, obręb 253 oraz działki i części działek nr 3/115, 3/190, 3/27, 3/26, 3/191, 3/193, 3/181, 3/180, obręb 275, o łącznej powierzchni ok. 20,1296 ha, zlokalizowanej przy ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza w Gdańsku, do Organizatora wpłynął wniosek o udzielenie pełnomocnictwa przedstawicielom uczestnika postępowania do czynności związanych z badaniem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości objętej postępowaniem oraz powzięcia innych niezbędnych czynności w ramach sporządzanego przez uczestnika due dilligence nieruchomości. Wobec powyższego Organizator informuje, że wyraża zgodę na badanie księgi wieczystej i podjęcie innych niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem due dilligence nieruchomości objętej postępowaniem po uprzednim uzyskaniu od Organizatora stosownego pełnomocnictwa i zawarciu umowy o zachowaniu poufności co do informacji powziętych w trakcie badania. Podmioty zainteresowane zawarciem umowy o zachowaniu poufności oraz uzyskaniem pełnomocnictwa do czynności związanych z pozyskaniem dokumentacji do due dilligence powinny wystąpić ze stosownym wnioskiem na adres office@investgda.pl.

Odpowiedzi na pytania z dnia 18.08.2020 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 26.08.2020 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 2.09.2020 r.

Wynik przetargu

Przetarg na zbycie nieruchomości stanowiącej działki oraz części działek o numerach ewidencyjnych 9/9, 8, 23/11, 37/1, 3/19, 24/2, 4, 3/17, 9/8, 37/2, 24/1, 3/18, 9/7, 37/3, 3/20, obręb 253, oraz działki i części działek o numerach ewidencyjnych 3/115, 3/190, 3/27, 3/26, 3/191, 3/193, 3/181, 3/180, obręb 275, położonej przy ul. prof. Witolda Andruszkiewicza w Gdańsku

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego przetargu na zbycie nieruchomości obejmującej działki oraz części działek o numerach ewidencyjnych 9/9, 8, 23/11, 37/1, 3/19, 24/2, 4, 3/17, 9/8, 37/2, 24/1, 3/18, 9/7, 37/3, 3/20, obręb 253, oraz działki i części działek o numerach ewidencyjnych 3/115, 3/190, 3/27, 3/26, 3/191, 3/193, 3/181, 3/180, obręb 275, o łącznej powierzchni 20,1296 ha, położonej przy ul. prof. Witolda Andruszkiewicza w Gdańsku, firma 7R Projekt 31 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku została wyłoniona jako nabywca tej nieruchomości.

Najnowsze aktualności