InvestGDA projekty UE

Przygotowanie terenów Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego (PCI)

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa, Działanie 2.5. Inwestorzy zewnętrzni, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość Projektu wynosi 17 378 863,86 pln, w tym kwota dofinansowania 2 992 072,21 pln.

Celem Projektu jest przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarze Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego (PCI) na powierzchni 5,29 ha, stanowiącego zaplecze logistyczne dla rozwijającego się Portu Gdańsk, w tym terminala głębokowodnego DCT. W wyniku przygotowania terenów inwestycyjnych nastąpi zlokalizowanie minimum 2 nowych inwestycji, rozumianych jako zagospodarowanie obszaru przez podmioty z sektora małych oraz średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Realizacja Projektu przyczyni się do kreowania dobrego wizerunku Gdańska jako miejsca przyjaznego inwestorom, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw z sektora MŚP. Projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane w Programie wyzwanie, którym jest poprawa jakości oferty inwestycyjnej i systemu zachęt do inwestowania w regionie.

Projekt UE - PCI