Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o. w Gdańsku

Siedziba: 80-560, Gdańsk, ul. Żaglowa 11

(Organizator)

w dniu 27 maja 2022 r. ogłasza postępowanie na wybór Wykonawcy w celu realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„Zaprojektowanie i wykonanie pływającej mikroinstalacji fotowoltaicznej na zbiorniku retencyjnym ZB-I znajdującym się przy Centrum Biurowym KOGA w Gdańsku

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu zgodnie z przepisami art. 70¹ – 70⁵ Kodeksu cywilnego, oraz zgodnie z Warunkami Zamówienia Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o. w trybie przepisów kodeksu cywilnego.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w Warunkach Zamówienia.
 3. Warunkiem przystąpienia Oferentów do postępowania jest złożenie wniosku o przesłanie Warunków Zamówienia z załącznikami w formie elektronicznej drogą e-mailową na adres e-mail:przetargi@investgda.pl. Wniosek powinien zawierać nazwę firmy Oferenta, imię i nazwisko osoby pobierającej oraz adres e-mail do kontaktu w trakcie Postępowania.
 4. Warunkiem przystąpienia Oferentów do postępowania jest wniesienie wadium w kwocie 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej przed upływem terminu składania ofert w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dołączonej do oferty.
 5. Oferty należy składać w siedzibie Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 10 czerwca 2022 r.do 12.00.
 6. Otwarcie ofert nastąpi 10 czerwca 2022 o godz. 12.15 w siedzibie Organizatora.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany ogłoszenia o przetargu oraz odwołania lub zmiany warunków przetargu, bez podania przyczyn w każdym czasie do upływu terminu końcowego na składanie ofert. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze względem Organizatora, w szczególności powyższe dotyczy roszczeń z tytułu strat lub utraconych korzyści Wykonawcy.
 9. Dodatkowych informacji udziela się po wysłaniu pisemnego zapytania na e-mail: k.gruszczynski@investgda.pl.
 • Wynik przetargu

  Informujemy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wybór Wykonawcy w celu realizacji zadania pod nazwą: „Zaprojektowanie i wykonanie pływającej mikroinstalacji fotowoltaicznej na zbiorniku retencyjnym ZB-I znajdującym się przy Centrum Biurowym KOGA w Gdańsku” wybrana została jako najkorzystniejsza oferta złożona przez spółki ANTAMION Sp. z o.o., SOL VOLTAGE Sp. z o.o. oraz ISIGENERE S.L., które wspólnie ubiegały się o udzielenie Zamówienia.