Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o. w Gdańsku

Siedziba: 80-560, Gdańsk, ul. Żaglowa 11

(Organizator)

ogłasza postępowanie na wybór Wykonawcy w celu realizacji zadania pod nazwą:

Wymiana systemu VRF wraz z urządzeniami klimatyzacji i odprowadzeniem skroplin w Centrum Biurowym KOGA w Gdańsku

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu zgodnie z przepisami art. 701-705 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Warunkami Zamówienia Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego
  z o.o. w trybie przepisów kodeksu cywilnego.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w Warunkach Zamówienia.
 3. Warunkiem przystąpienia Oferentów do postępowania jest złożenie wniosku o przesłanie Warunków Zamówienia z załącznikami w formie elektronicznej drogą e-mailową na adres e-mail: przetargi@investgda.pl. Wniosek powinien zawierać nazwę firmy Oferenta, imię i nazwisko osoby pobierającej oraz adres e-mail do kontaktu w trakcie Postępowania.
 4. Warunkiem przystąpienia Oferentów do postępowania jest wniesienie wadium w kwocie 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej lub w formie gwarancji bankowej, lub ubezpieczeniowej dołączonej do oferty. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert tak, aby w ww. terminie znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej należy złożyć w oryginale wraz z ofertą.
 5. Oferty należy składać w siedzibie Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia:
  20 listopada 2023 r. do 10.00.
 6. Otwarcie ofert nastąpi 20 listopada 2023 o godz. 10.15 w siedzibie Organizatora.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany ogłoszenia o przetargu oraz odwołania lub zmiany warunków przetargu, bez podania przyczyn w każdym czasie do upływu terminu końcowego na składanie ofert. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze względem Organizatora, w szczególności powyższe dotyczy roszczeń z tytułu strat lub utraconych korzyści Wykonawcy.
 9. Dodatkowych informacji udziela się po wysłaniu pisemnego zapytania na e-mail: przetargi@investgda.pl.

Informacje dodatkowe

 • Informacja dodatkowa z dnia 09.11.2023 r.

  W związku z wyznaczeniem terminu kolejnej wizji lokalnej oraz dodaniem dodatkowego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający dokonał zmiany zapisów Warunków Zamówienia w poniższych punktach:

  • rozdział IV, ust. 11,
  • rozdział VI, ust. 1 – dodano nowy pkt 6,
  • rozdział VI ust. 2,
  • rozdział XIII, ust. 14,
  • rozdział XV, ust. 1 i ust. 3.

  Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie uległ termin składania ofert na dzień 20.11.2023 r., w związku z tym zaktualizowana została treść ogłoszenia w pkt 5 i 6.

  Zamawiający ustala kolejny termin wizji lokalnej na dzień 13.11.2023 r. na godzinę 9.00.

 • Pytania i odpowiedzi

  Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na złożone przez Oferentów pytania w dniach 07.11.2023 r. i 08.11.2023 r. do przetargu pt.: „Wymiana systemu VRF wraz z urządzeniami klimatyzacji i odprowadzeniem skroplin w Centrum Biurowym KOGA w Gdańsku”

  Odpowiedzi na pytania_09112023

  Odpowiedzi na pytania_15112023

 • Wyniki przetargu

  „Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wybór Wykonawcy zadania pn.:

  „Wymiana systemu VRF wraz z urządzeniami klimatyzacji i odprowadzeniem skroplin w Centrum Biurowym KOGA w Gdańsku”

  wybrana została jako najkorzystniejsza oferta złożona przez:

  Hemont Sp. z o.o. Sp. k.  z siedzibą w Gdańsku (80-007) ul. Trakt Św. Wojciecha 371.”