> InvestGDA Przetargi
23
lip.
2020

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Sprzedaż i wynajem nieruchomości

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o.
siedziba: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11
(KRS: 0000328827, akta rejestrowe: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy: 446 496 000 zł)\

ogłasza przetarg

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej należącej do Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o., stanowiącej działki oraz części działek o numerach ewidencyjnych 8, 23/11, 38/1, 29/3, 30/2, 11/5, 12/3, 36/2, 28/3, 39/3, 13/6, 10/4, 36/6, 9/9, 13/5, 28/2, 10/5, 36/7, 9/8, 9/7, 15/4, 36/8, 10/6, 28/1, 13/4, 27/3, obręb 253, oraz części działek o numerach ewidencyjnych 3/115 i 3/190, obręb 275, o łącznej powierzchni około 15,0619 ha, oznaczonej we wstępnym projekcie podziału literami A, B, C i D, położonej przy ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza w Gdańsku, woj. pomorskie, objętej księgą wieczystą GD1G/00298913/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych, objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 1305 zatwierdzonym uchwałą nr LII/1474/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 września 2010 r., strefa 001-P/U42 teren zabudowy produkcyjno-usługowej oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 1313 zatwierdzonym uchwałą nr XIII/332/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 sierpnia 2015 r., strefa 002-P/U42 teren zabudowy produkcyjno-usługowej.

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu zgodnie z przepisami art. 70¹ – 70⁵ kodeksu cywilnego.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie w siedzibie Spółki „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” lub przesłanie na adres office@investgda.pl prośby o udostępnienie elektronicznej wersji Specyfikacji oraz wpłacenie w terminie do 5 sierpnia 2020 r. wadium w wysokości określonej w Specyfikacji.
 4. Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11. Ostateczny termin składania ofert mija 6 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00.
 5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 6 sierpnia 2020 r. o godz. 10.15 w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Żaglowej 11.
 6. Spółka może unieważnić przetarg w przypadku, gdy:
  a) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży
  w interesie Spółki, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
  b) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
 7. Spółka zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany ogłoszenia o przetargu oraz odwołania lub zmiany warunków przetargu. Odwołanie lub zmiana ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu mogą nastąpić bez podania przyczyn w każdym czasie do upływu terminu końcowego na składanie ofert.
 8. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze względem Spółki.
 9. Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert w przypadku ich równorzędności, po przeprowadzeniu dodatkowych negocjacji z oferentami.
 10. Informacji na temat przetargu i „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” udziela się pod numerem telefonu 58 722 03 03, fax nr 58 746 33 99.

Informacje dodatkowe

 • Wynik przetargu

  Przetarg na zbycie nieruchomości stanowiącej działki oraz części działek nr 8, 23/11, 38/1, 29/3, 30/2, 11/5, 12/3, 36/2, 28/3, 39/3, 13/6, 10/4, 36/6, 9/9, 13/5, 28/2, 10/5, 36/7, 9/8, 9/7, 15/4, 36/8, 10/6, 28/1, 13/4, 27/3, obręb 253, oraz części działek nr 3/115 i 3/190, obręb 275, położonej przy ul. prof. Witolda Andruszkiewicza w Gdańsku

  Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego przetargu na zbycie nieruchomości obejmującej działki oraz części działek nr 8, 23/11, 38/1, 29/3, 30/2, 11/5, 12/3, 36/2, 28/3, 39/3, 13/6, 10/4, 36/6, 9/9, 13/5, 28/2, 10/5, 36/7, 9/8, 9/7, 15/4, 36/8, 10/6, 28/1, 13/4, 27/3, obręb 253, oraz części działek nr 3/115 i 3/190, obręb 275, o łącznej powierzchni 15,0619 ha, położonej przy ul. prof. Witolda Andruszkiewicza w Gdańsku, firma Northvolt Poland Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdańsku została wyłoniona jako nabywca tej nieruchomości.