> InvestGDA Przetargi

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o.
siedziba: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11
(KRS: 0000328827, akta rejestrowe: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy: 443 181 000 zł)

ogłasza przetarg

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej należącej do Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o., stanowiącej działki nr 532/6, 538/7, 539/3 i 539/6 obręb 45, o łącznej powierzchni 1,2728 ha, położonej przy ul. Uczniowskiej w Gdańsku, woj. pomorskie, objętej księgą wieczystą KW GD1G/00295984/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 0303, funkcja w planie 014-41 strefa produkcyjno-usługowa.

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu zgodnie z przepisami art. 70¹ – 70⁵ kodeksu cywilnego.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie w siedzibie Spółki „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” lub przesłanie na adres office@investgda.pl prośby udostępnienie elektronicznej wersji Specyfikacji oraz wpłacenie w terminie do 20 lutego 2019 wadium w wysokości określonej w Specyfikacji.
 4. Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11. Ostateczny termin składania ofert mija 21 lutego 2019 o godz. 10.00.
 5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 21 lutego 2019 o godz. 10.15 w siedzibie Spółki
  w Gdańsku, 
  przy ul. Żaglowej 11.
 6. Spółka może unieważnić przetarg w przypadku, gdy:
  1. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży
   w interesie Spółki, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
  2. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
 7. Spółka zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany ogłoszenia o przetargu oraz odwołania lub zmiany warunków przetargu. Odwołanie lub zmiana ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu mogą nastąpić bez podania przyczyn w każdym czasie do upływu terminu końcowego na składanie ofert.
 8. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze względem Spółki.
 9. Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert w przypadku ich równorzędności, po przeprowadzeniu dodatkowych negocjacji z oferentami.
 10. Informacji na temat przetargu i „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” udziela się pod numerem telefonu 58 722 03 03, fax nr 58 746 33 99.

Informacje dodatkowe

 • Informacja o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu

  Zmianie ulega Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu poprzez dopisanie w Rozdziale I punktu 5 o następującej treści:

  „5. W bezpośrednim sąsiedztwie Nieruchomości na terenie działek nr 520/5, 521/7, 521/8 oraz 520/11 planowana jest budowa stacji paliw (według Załącznika nr 1), której posadowienie wpłynie na możliwości zagospodarowania oferowanej Nieruchomości (zachowanie niezbędnych odległości budynków użyteczności publicznej od zbiorników paliwowych, budowa muru oporowego wzdłuż granicy działki nr 521/7 i częściowo wzdłuż granicy działki nr 520/5).”

 • Załączniki
 • Pytania i odpowiedzi

  Odpowiedzi na pytania do przetargu

  Pytanie 1:

  Czy są dostępne jakiekolwiek dodatkowe informacje na temat nieruchomości, w szczególności:

  – mapa zasadnicza,

  – wypis, wyrys z ewidencji gruntów,

  – badania geotechniczne,

  – warunki zjazdu z drogi publicznej,

  – inwentaryzacja zieleni,

  – badania dotyczące występowania skażeń,

  – warunki techniczne lub zapewnienia dostawy mediów,

  – inne dokumenty mające wpływ na parametry zabudowy nieruchomości.

  Odpowiedź:

  Jesteśmy w posiadaniu mapy zasadniczej, niestety nie możemy jej udostępnić, gdyż jej reprodukcja jest wzbroniona. Mogą Państwo sami wystąpić do Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku z wnioskiem o wydanie kopii mapy zasadniczej po uiszczeniu stosownej opłaty. Ewentualnie mapa jest dostępna do wglądu w siedzibie GARG. Możemy udostępnić przygotowane przez nas mapy do celów informacyjnych.

  Udostępniamy uproszczony wypis z ewidencji gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej  m.in. działek będących przedmiotem przetargu.

  Nie zlecaliśmy wykonania badań geotechnicznych, inwentaryzacji zieleni ani badań dotyczących występowania skażeń.

  Dojazd do nieruchomości możliwy jest od ul. Uczniowskiej i ul. Kochanowskiego. W celu uzyskania warunków zjazdu należy zgłosić się  z odpowiednim wnioskiem do zarządcy drogi.

  Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej, a także inne paramenty zabudowy nieruchomości, określone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu. W celu uzyskania warunków technicznych należy wystąpić z wnioskiem do właściwych gestorów sieci.

  Pytanie 2:

  Czy mają Państwo wiedzę jaka inwestycja jest obecnie realizowana na sąsiedniej nieruchomości?

  Odpowiedź:

  Na sąsiednich nieruchomościach mają być realizowane inwestycje z branży motoryzacyjnej. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestor deklarował budowę stacji paliw.

 • Wynik przetargu

  Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości obejmującej działki nr 532/6, 538/7, 539/3 i 539/6, obr. 45, położonej w Gdańsku przy ul. Uczniowskiej

  Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego przetargu na zbycie nieruchomości obejmującej działki nr 532/6, 538/7, 539/3 i 539/6, obr. 45, o łącznej powierzchni 1,2728 ha, położonej w Gdańsku przy ul. Uczniowskiej, Jarosław Kulej prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JD Kulej Jarosław Kulej z siedzibą w Gdyni został wyłoniony jako nabywca tej nieruchomości.