> InvestGDA Przetargi

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego
Spółka z o.o. w Gdańsku
Siedziba: 80-560, Gdańsk, ul. Żaglowa 11
(Organizator)

ogłasza postępowanie na wybór Wykonawcy w celu realizacji zadania pod nazwą:

ROZBUDOWA PARKINGU PRZY BIUROWCU KOGA ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA OBSZARZE POMORSKIEGO CENTRUM INWESTYCYJNEGO W GDAŃSKU, DZ. EWID. 11/5, OBRĘB 253”

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu zgodnie z przepisami art. 70¹ – 70⁵ Kodeksu cywilnego, oraz zgodnie z Warunkami Zamówienia Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o. w trybie przepisów kodeksu cywilnego w przedmiocie realizacji zadania pod nazwą: ROZBUDOWA PARKINGU PRZY BIUROWCU KOGA ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA OBSZARZE POMORSKIEGO CENTRUM INWESTYCYJNEGO W GDAŃSKU DZ. EWID. 11/5, OBRĘB 253”.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w Warunkach Zamówienia.
 3. Warunkiem przystąpienia Oferentów do postępowania jest pobranie w siedzibie Organizatora od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00-16.00, Warunków Zamówienia z załącznikami w wersji elektronicznej lub złożenie wniosku o przesłanie Warunków Zamówienia z załącznikami w formie elektronicznej drogą e-mailową na adres e-mail: k.gruszczynski@investgda.pl. Wniosek powinien zawierać nazwę firmy Oferenta, imię i nazwisko osoby pobierającej oraz adres e-mail do kontaktu w trakcie Postępowania.
 4. Warunkiem przystąpienia Oferentów do postępowania jest wniesienie wadium w kwocie 10000,00  (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej w terminie do 06 października 2020 r. lub w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dołączonej do oferty.
 5. Oferty należy składać w siedzibie Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia:
  07 października 2020 r. do 12.00.
 6. Otwarcie ofert nastąpi 07 października 2020 o godz. 12.15 w siedzibie Organizatora.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany ogłoszenia o przetargu oraz odwołania lub zmiany warunków przetargu, jak również unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn w każdym czasie do upływu terminu końcowego na składanie ofert. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze względem Organizatora, w szczególności powyższe dotyczy roszczeń z tytułu strat lub utraconych korzyści Wykonawcy.
 9. Dodatkowych informacji udziela się po wysłaniu pisemnego zapytania na e-mail: k.gruszczynski@investgda.pl