> InvestGDA Przetargi

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego
Spółka z o.o. w Gdańsku
Siedziba: 80-560, Gdańsk, ul. Żaglowa 11
(Organizator)

w dniu 12 marca 2021 r. ogłasza postępowanie na wybór Wykonawcy w celu realizacji zadania pod nazwą:

WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 45,99 kWp NA BUDYNKU CENTRUM BIUROWEGO KOGA PRZY UL. ANDRUSZKIEWICZA 5 W GDAŃSKU

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu zgodnie z przepisami art. 70¹ – 70⁵ Kodeksu cywilnego, oraz zgodnie z Warunkami Zamówienia Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o. w trybie przepisów kodeksu cywilnego.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w Warunkach Zamówienia.
 3. Warunkiem przystąpienia Oferentów do postępowania jest złożenie wniosku o przesłanie Warunków Zamówienia z załącznikami w formie elektronicznej drogą e-mailową
  na adres e-mail: 
  k.gruszczynski@investgda.pl. Wniosek powinien zawierać nazwę firmy Oferenta, imię i nazwisko osoby pobierającej oraz adres e-mail do kontaktu w trakcie Postępowania.
 4. Warunkiem przystąpienia Oferentów do postępowania jest wniesienie wadium w kwocie 10 000,00  (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej w terminie do 6 kwietnia 2021 r. lub w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dołączonej do oferty.
 5. Oferty należy składać w siedzibie Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia:
  7 kwietnia 2021 r. do 12.00.
 6. Otwarcie ofert nastąpi 7 kwietnia 2021 o godz. 12.15 w siedzibie Organizatora.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany ogłoszenia o przetargu orazodwołania lub zmiany warunków przetargu, bez podania przyczyn w każdym czasie do upływu terminu końcowego na składanie ofert. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze względem Organizatora, w szczególności powyższe dotyczy roszczeń z tytułu strat lub utraconych korzyści Wykonawcy.
 9. Dodatkowych informacji udziela się po wysłaniu pisemnego zapytania na e-mail: k.gruszczynski@investgda.pl.

Odpowiedzi na pytania