> InvestGDA Przetargi

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego
Spółka z o.o. w Gdańsku
Siedziba: 80-560, Gdańsk, ul. Żaglowa 11

Informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pod nazwą:

 

Usługa organizacji i logistyki spotkań biznesowych pomorskich przedsiębiorców sektora MŚP w ramach misji gospodarczej AI Solutions Finland 2021 ,którego przedmiotem jest świadczenie usługi organizacji i logistyki spotkań biznesowych pomorskich przedsiębiorców sektora MŚP w ramach misji gospodarczej AI Solutions Finland 2021, która odbędzie się w terminie 23 – 27 sierpnia 2021r. w Finlandii. Misja zostanie zrealizowana w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, wariant I (bez negocjacji) pod numerem 1/2021/BROKER/FINLANDIA o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221.000 euro.

Wszystkie niezbędne dokumenty do dyspozycji znajdują się na dedykowanej Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP dostępnej pod adresem: https://investgda.ezamowienia.com/, na której prowadzone jest postępowanie wraz ze składaniem ofert przez Wykonawców.