Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o.
siedziba: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11
(KRS: 0000328827, akta rejestrowe: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy: 494 454 000 zł)

ogłasza przetarg

na zbycie nieruchomości należącej do Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o., obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 313/25 obręb 3, o powierzchni 0,3832 ha, położonej przy ul. Azymutalnej w Gdańsku, objętej księgą wieczystą GD1G/00287522/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych, objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 2712, funkcja w planie 001-P/U-41 teren zabudowy produkcyjno-usługowej.

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu zgodnie z przepisami art. 70¹ – 70⁵ kodeksu cywilnego.

2. Oferta powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu”.

3. Warunkiem udziału w przetargu jest akceptacja „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” oraz wpłacenie wadium w wysokości określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu przed upływem terminu składania ofert. Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu udostępniona zostanie w formie elektronicznej po przesłaniu na adres office@investgda.pl prośby o jej udostępnienie.

4. Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11. Ostateczny termin składania ofert mija 5 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00.

5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 5 kwietnia 2024 r. o godz. 10.15 w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Żaglowej 11.

6. Spółka może unieważnić przetarg w przypadku, gdy:
a) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie Spółki, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
b) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

7. Spółka zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany ogłoszenia o przetargu oraz odwołania lub zmiany warunków przetargu. Odwołanie lub zmiana ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu mogą nastąpić bez podania przyczyn w każdym czasie do upływu terminu końcowego na składanie ofert.

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze względem Spółki.

9. Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert w przypadku ich równorzędności, po przeprowadzeniu dodatkowych negocjacji z oferentami.

10. Informacji na temat przetargu i „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” udziela się pod adresem e-mail: office@investgda.pl.

  • Wynik Przetargu

    „Informacja o zamknięciu przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 313/25, obr. 3, o pow. 0,3832 ha, położonej przy ul. Azymutalnej w Gdańsku

    Informujemy, że z uwagi na to, że nie wpłynęła żadna oferta, Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. zamyka przetarg na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 313/25, obr. 3, o pow. 0,3832 ha, położonej przy ul. Azymutalnej w Gdańsku, bez wyboru oferty.”