> InvestGDA Przetargi

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o. w Gdańsku
z siedzibą: ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk
(Organizator)

ogłasza postępowanie na wybór Wykonawcy w celu realizacji zadania pod nazwą:

ZAPROJEKTOWANIE SYSTEMU ODWODNIENIOWEGO TERENU POMORSKIEGO CENTRUM INWESTYCYJNEGO W GDAŃSKU”

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu zgodnie z przepisami art. 70¹ – 70⁵ Kodeksu cywilnego, oraz zgodnie z Warunkami Zamówienia Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o. w trybie przepisów kodeksu cywilnego w przedmiocie realizacji zadania pod nazwą: „ZAPROJEKTOWANIE SYSTEMU ODWODNIENIOWEGO TERENU POMORSKIEGO CENTRUM INWESTYCYJNEGO W GDAŃSKU”.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w Warunkach Zamówienia.
 3. Warunkiem przystąpienia Oferentów do postępowania jest pobranie w siedzibie Organizatora od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00-16.00, Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej lub przesłanie na adres office@investgda.pl prośby o udostępnienie elektronicznej wersji Warunków oraz wniesienie wadium w kwocie 20 000,00  (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej w terminie do 27 grudnia 2019 r. lub w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dołączonej do oferty.
 4. Oferty należy składać w siedzibie Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia:
  30 grudnia 2019 r. do 10.00.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 30 grudnia 2019 o godz. 10.15 w siedzibie Organizatora.
 6. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany ogłoszenia o przetargu oraz odwołania lub zmiany warunków przetargu, jak również unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn w każdym czasie do upływu terminu końcowego na składanie ofert. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze względem Organizatora, wszczególności powyższe dotyczy roszczeń z tytułu strat lub utraconych korzyści Wykonawcy.
 8. Dodatkowych informacji udziela się po wysłaniu pisemnego zapytania na e-mail: office@investgda.pl lub fax nr +48 58 746 33 99.
 • Pytania i odpowiedzi
 • Wynik przetargu

  Informacja o wyniku postępowania na wybór wykonawcy zadania polegającego na:

   ZAPROJEKTOWANIU SYSTEMU ODWODNIENIOWEGO TERENU POMORSKIEGO CENTRUM INWESTYCYJNEGO W GDAŃSKU”

  Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. informuje, iż w postępowaniu na wybór wykonawcy zadania polegającego na „ZAPROJEKTOWANIU SYSTEMU ODWODNIENIOWEGO TERENU POMORSKIEGO CENTRUM INWESTYCYJNEGO W GDAŃSKU” wybrana została, jako najkorzystniejsza, oferta złożona przez firmę RETENCJAPL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 163.