> InvestGDA Przetargi

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o.
siedziba: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11
(KRS: 0000328827, akta rejestrowe: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy: 443 181 000 zł)

ogłasza przetarg

na wybór dzierżawcy nieruchomości obejmującej części działek nr 11/5, 7/6, 8, 30/2 oraz 51, obr. 253, o łącznej powierzchni ok. 1,0200 ha, położonej na terenie Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego przy ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza w Gdańsku w granicach administracyjnych Portu Północnego w Gdańsku, objętej księgami wieczystymi GD1G/00244736/3 (działka nr 11/5) oraz GD1G/00298913/1 (działki nr 7/6, 8, 30/2 i 51), prowadzonymi przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 1313, funkcja w planie 002-P/U-42 teren zabudowy produkcyjno-usługowej, obszary szczególnego zagrożenia powodzią.

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu zgodnie z przepisami 70¹ – 70⁵ kodeksu cywilnego.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w Regulaminie przetargu.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie w siedzibie Spółki Regulaminu przetargu lub przesłanie na adres office@investgda.pl prośby oudostępnienie elektronicznej wersji Regulaminu przetargu oraz wpłacenie w terminie do 27 lutego 2020 wadium w wysokości określonej w Regulaminie przetargu.
 4. Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11. Ostateczny termin składania ofert mija 28 lutego 2020 o godz. 10.00.
 5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 28 lutego 2020 o godz. 10.15 w siedzibie Spółki
  w Gdańsku, 
  przy ul. Żaglowej 11.
 6. Spółka może unieważnić przetarg w przypadku, gdy:
 7. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży
  w interesie Spółki, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 8. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
 9. Spółka zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany ogłoszenia o przetargu oraz odwołania lub zmiany warunków przetargu. Odwołanie lub zmiana ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu mogą nastąpić bez podania przyczyn w każdym czasie do upływu terminu końcowego na składanie ofert.
 10. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze względem Spółki.
 11. Informacji na temat przetargu i Regulaminu przetargu udziela się pod numerem telefonu 58 722 03 03, fax nr 58 746 33 99/po wysłaniu pisemnego zapytania na e-mail:office@investgda.pl.

Informacje dodatkowe

 • Dodatkowe informacje

  Przed wydaniem nieruchomości dzierżawcy wydzierżawiający planuje realizację na nieruchomości inwestycji, której termin zakończenia przewiduje na dzień 30.11.2020 r.

  1. W ramach realizacji inwestycji planowana jest budowa:
    placu składowego o powierzchni około 0,9977 ha
    zjazdu o powierzchni około 0,0223 ha
    niezbędnej infrastruktury towarzyszącej (tymczasowa droga
   przeciwpożarowa, zbiornik przeciwpożarowy, zbiornika retencyjny, instalacja oświetlenia oraz przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej kanalizacji deszczowej oraz sieci elektroenergetycznej).
  2. Na terenie placu wykonane zostanie wbudowanie warstw utwardzonego podłoża wykończonych kostką betonową.
  3. Konstrukcja nawierzchni placu dostosowana będzie do ruchu samochodów ciężarowych oraz ponadgabarytowych o łącznej masie do 100 T. Dla placu oraz zjazdu przyjęto kategorię ruchu KR4.
  4. Teren placu zostanie ogrodzony ogrodzeniem panelowym wysokości min. 180 cm, a wjazd odbywać się będzie poprzez dwuskrzydłową bramę rozwierną.
 • Wynik przetargu

  Informacja o zamknięciu przetargu wybór dzierżawcy nieruchomości obejmującej części działek nr 11/5, 7/6, 8, 30/2 oraz 51, obr. 253, o łącznej powierzchni ok. 1,0200 ha, położonej na terenie Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego przy ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza w Gdańsku w granicach administracyjnych Portu Północnego w Gdańsku

  Informujemy, że z uwagi na to, że nie wpłynęła żadna oferta, Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. zamyka przetarg na zbycie wybór dzierżawcy nieruchomości obejmującej części działek nr 11/5, 7/6, 8, 30/2 oraz 51, obr. 253, o łącznej powierzchni ok. 1,0200 ha, położonej na terenie Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego przy ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza w Gdańsku w granicach administracyjnych Portu Północnego w Gdańsku, bez wyboru oferty.