Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o.

siedziba: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11

(KRS: 0000328827, akta rejestrowe: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy: 489 010 000 zł)

ogłasza przetarg

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych należących do Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o., stanowiących działki o numerach ewidencyjnych 185/1 oraz 185/12, obręb 35, o łącznej powierzchni 0,6903 ha, położonych przy ul. Maszynowej w Gdańsku, objętych księgami wieczystymi GD1G/00310317/4 (dla działki nr 185/1) oraz GD1G/00306025/9 (dla działki nr 185/12), prowadzonymi przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych, objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 2241 zatwierdzonym uchwałą nr LVI/1298/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 sierpnia 2014 r., strefa 001-P/U-41 (b) teren zabudowy produkcyjno-usługowej.

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu zgodnie z przepisami 70¹ – 70⁵ kodeksu cywilnego.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, zwanej dalej Specyfikacją, która zostanie udostępniona po przesłaniu na adres office@investgda.pl prośby o jej udostępnienie.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest akceptacja Specyfikacji oraz wpłacenie przed upływem terminu składania ofert wadium wwysokości określonej w Specyfikacji.
 4. Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11. Ostateczny termin składania ofert mija 3 marca 2023 o godz. 10.00.
 5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 3 marca 2023 o godz. 10.15 w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Żaglowej 11
 6. Spółka może unieważnić przetarg w przypadku, gdy:
  – wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie Spółki, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
  – postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
 7. Spółka zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany ogłoszenia o przetargu oraz odwołania lub zmiany warunków przetargu. Odwołanie lub zmiana ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu mogą nastąpić bez podania przyczyn w każdym czasie do upływu terminu końcowego na składanie ofert.
 8. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze względem Spółki.
 9. Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert w przypadku ich równorzędności, po przeprowadzeniu dodatkowych negocjacji z oferentami
 10. Informacji na temat przetargu i „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” udziela się pod numerem telefonu 58 722 03 03.
 • Pytania i odpowiedzi

  Organizator niniejszym udziela odpowiedzi na złożone w dniu 28 lutego 2023 r. pytanie do przetargu na zbycie nieruchomości oznaczonych jako działki nr 185/1 i 185/12, obręb 35,  o łącznej powierzchni 0,6903 ha, położonej przy ul. Maszynowej w Gdańsku

  Pytanie:
  Proszę o sprecyzowanie co oznacza w warunkach przetargu:

  budowa hali /min 1200 m2/ w tym część labolatoryjną/ badawczo rozwojową?

  Czy powierzchnia 1200 m2 to musi 1 piętrowa być hala magazynowa?

  Czy może to być również budynek 2-piętrowy biurowo magazynowy o powierzchni użytkowej 1200 metrów.

  Odpowiedź:

  Organizator informuje, że podana w warunkach przetargu powierzchnia hali nie jest powierzchnią zabudowy, a minimalną powierzchnią całkowitą obiektu, zatem może to być obiekt dwukondygnacyjny. Funkcja hali jest dowolna, może to być hala magazynowa z zapleczem biurowym, jednak część obiektu musi stanowić powierzchnię laboratoryjno – badawczo – rozwojową.

 • Wynik Przetargu

  Przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących działki nr 185/1 i 185/12, obręb 35, położonych przy ul. Maszynowej w Gdańsku

  Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego przetargu na zbycie nieruchomości obejmujących działki nr 185/1 i 185/12, obręb 35, o powierzchni łącznej 0,6903 ha, położonych przy ul. Maszynowej w Gdańsku, firma MLM L. Ryszkowski T. Szalewski sp.k. z siedzibą w Gdańsku została wyłoniona jako nabywca tych nieruchomości.