> InvestGDA Przetargi

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o.
siedziba: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11
(KRS: 0000328827, akta rejestrowe: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy: 443 181 000 zł)

ogłasza przetarg

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej należącej do Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o., stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 188/14 oraz część działki o numerze ewidencyjnym 188/15, obręb 35, o łącznej powierzchni 3.730 m2, położonej w Gdańsku-Kokoszkach, woj. pomorskie, objętej księgą wieczystą KW GD1G/00204780/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 2241, funkcja w planie 001-P/U41 teren zabudowy produkcyjno-usługowej.

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu zgodnie z przepisami 70¹ – 70⁵ kodeksu cywilnego.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie w siedzibie Spółki „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” lub przesłanie na adres office@investgda.pl prośby udostępnienie elektronicznej wersji Specyfikacji oraz wpłacenie w terminie do 23 maja 2019 wadium w wysokości określonej w Specyfikacji.
 4. Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11. Ostateczny termin składania ofert mija 24 maja 2019 o godz. 10.00.
 5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 24 maja 2019 o godz. 10.15 w siedzibie Spółki
  w Gdańsku, 
  przy ul. Żaglowej 11.
 6. Spółka może unieważnić przetarg w przypadku, gdy:
  1. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży
   w interesie Spółki, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
  2. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
 7. Spółka zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany ogłoszenia o przetargu oraz odwołania lub zmiany warunków przetargu. Odwołanie lub zmiana ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu mogą nastąpić bez podania przyczyn w każdym czasie do upływu terminu końcowego na składanie ofert.
 8. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze względem Spółki.
 9. Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert w przypadku ich równorzędności, po przeprowadzeniu dodatkowych negocjacji z
 10. Informacji na temat przetargu i „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” udziela się pod numerem telefonu 58 722 03 03, fax nr 58 746 33 99.
 • Pytania i odpowiedzi

  Pytanie 1:

  Odnośnie przetargu jak w tytule, proszę o informację czy takie obszerne dokumenty jak sprawozdania finansowe muszą być poświadczone na każdej kartce czy wystarczy jedno poświadczenie na ostatniej stronie?

  Dokumenty te są jawne w KRS, więc nie ma możliwości przedstawienia nieprawdziwych danych. 

  Odpowiedź:

  Dokumenty, także sprawozdania finansowe, muszą być poświadczone na każdej kartce.

  Jest to zgodne z Rozdziałem I ust. 5 Instrukcji dla Oferenta, stanowiącej integralną cześć Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu.

 • Wynik przetargu

  Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości obejmującej działkę nr 188/14 i część działki nr 188/15 A, obr. 35, położonej na terenie dzielnicy Kokoszki w Gdańsku

  Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego przetargu na zbycie nieruchomości obejmującej działkę nr 188/14 i część działki nr 188/15 A, obr. 35, o łącznej powierzchni 3.730 m2, położonej na terenie dzielnicy Kokoszki w Gdańsku, firma ACTERYON Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu została wyłoniona jako nabywca tej nieruchomości.