> InvestGDA Przetargi

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o.
siedziba: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11
(KRS: 0000328827, akta rejestrowe: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy: 443 181 000 zł)

ogłasza przetarg

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej należącej do Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o., stanowiącej część działki o numerze ewidencyjnym 313/12, obręb 3, o powierzchni 0,4132 ha, położonej przy ul. Azymutalnej w Gdańsku, woj. pomorskie, objętej księgą wieczystą KW GD1G/00287522/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 2712, funkcja w planie 001-P/U41 teren zabudowy produkcyjno-usługowej.

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu zgodnie z przepisami 70¹ – 70⁵ kodeksu cywilnego.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie w siedzibie Spółki „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” lub przesłanie na adres office@investgda.pl prośby oudostępnienie elektronicznej wersji Specyfikacji oraz wpłacenie w terminie do 13 listopada 2019 wadium w wysokości określonej w Specyfikacji.
 4. Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11. Ostateczny termin składania ofert mija 14 listopada 2019 o godz. 10.00.
 5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 14 listopada 2019 o godz. 10.15 w siedzibie Spółki
  w Gdańsku, 
  przy ul. Żaglowej 11.
 6. Spółka może unieważnić przetarg w przypadku, gdy:
 7. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży
  w interesie Spółki, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 8. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
 9. Spółka zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany ogłoszenia o przetargu oraz odwołania lub zmiany warunków przetargu. Odwołanie lub zmiana ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu mogą nastąpić bez podania przyczyn w każdym czasie do upływu terminu końcowego na składanie ofert.
 10. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze względem Spółki.
 11. Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert w przypadku ich równorzędności, po przeprowadzeniu dodatkowych negocjacji z

Informacji na temat przetargu i „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” udziela się pod numerem telefonu 58 722 03 03, fax nr  58 746 33 99.

 • Załączniki
 • Pytania i odpowiedzi

  SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU

  Informujemy, że w oparciu o postanowienia Rozdziału XI ustęp 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu na zbycie nieruchomości oznaczonej jako część działki 313/12, obr. 003, zwanej dalej SIWP, Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. postanawia sprostować oczywistą omyłkę w treści ustępu 2 w Rozdziale I SIWP poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

  „Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o. oferuje sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w postaci części działki o numerze ewidencyjnym 313/12, obręb 003, oznaczonej w projekcie podziału literą A, o powierzchni 0,4132 ha, położonej w Gdańsku przy ul. Azymutalnej, woj. pomorskie, objętej księgą wieczystą GD1G/00287522/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych, objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 2712, funkcja w planie 001-P/U-41 teren zabudowy produkcyjno-usługowej.”

   

  Odpowiedzi na pytania do przetargu z dnia 05.11.19

  Pytanie 1:

  Według Państwa najlepszej wiedzy z której strony byłby możliwy wjazd na działkę?

  Odpowiedź:

  Od strony północnej (tzw. ul. Nowa Azymutalna).

   

  Pytanie 2:

  Czy i kiedy będziecie Państwo wystawiali na sprzedaż pozostałą/większą część obecnej działki?

  Odpowiedź:

  Planujemy ogłosić przetarg na początku przyszłego roku.

  Odpowiedź na pytanie do przetargu z dnia 06.11.19

  Pytanie 3:

  W jaki sposób obsłużone jest ryzyko ewentualnego ponadnormatywnego zamieszczenia gruntu? Krótki termin od ogłoszenia przetargu do złożenia oferty w praktyce uniemożliwia przeprowadzenie przez zainteresowany podmiot badań gruntu pod tym kątem. Czy zatem Sprzedający poczyni stosowne zapewnienia o braku zanieczyszczeń gruntu w umowie sprzedaży nieruchomości, bądź czy Sprzedający dysponuje badaniami gruntu pod kątem ewentualnych zanieczyszczeń?

  Odpowiedź:

  Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą na gruncie stanowiącym przedmiot przetargu nie występują zanieczyszczenia oraz nie były składowane substancje toksyczne ani niebezpieczne. Niemniej jednaj nie posiadamy badań gruntu w tym zakresie, wobec czego ryzyko związane z wystąpieniem na gruncie ewentualnych zanieczyszczeń będzie leżeć po stronie nabywcy nieruchomości. Nabywcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia przeciwko sprzedawcy z tytułu oceny powyższych okoliczności.

  W odpowiedzi na zapytanie uczestnika przetargu, celem dodatkowego ułatwienia oferentom przeprowadzenia wspomnianych badań gruntu, przedłużamy termin składania ofert do dnia 28 listopada do godz. 10:00, termin otwarcia ofert do dnia 28 listopada do godz. 10:15 i termin wniesienia wadium do dnia 27 listopada 2019 r. Wobec powyższego zmianie ulegają postanowienia Rozdziału III ust. 2 i Rozdziału VII Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu na zbycie nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 313/12A, obręb 003, położonej w Gdańsku przy ul. Azymutalnej, jak również Rozdziału I ust. 10 Instrukcji dla Oferenta, stanowiącej Załącznik nr 1 do Specyfikacji, w tym zakresie. Zmieniona treść Specyfikacji zostanie przesłana do wszystkich uczestników, którzy pobrali Specyfikację.

  Odpowiedź na pytania do przetargu z dnia 06.11.19

  Pytanie 4:

  Czy wykonawca badań na nasze zlecenie musi z Państwem uzgadniać termin wejścia na teren?

  Odpowiedź:

  Wykonawca powinien zwrócić się do nas np. mailowo o zgodę na przeprowadzenie badań i poinformować o planowanym terminie badań.

  Pytanie 5:

  Do SIWP dołączone zostały Istotne postanowienia umowy sprzedaży nieruchomości. Prosimy o udostępnienie kompletnego wzoru umowy sprzedaży i przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.

  Odpowiedź:

  Projekt umowy sprzedaży (przedwstępnej, warunkowej i przenoszącej własność), sporządza każdorazowo notariusz wskazany przez Kupującego. Sprzedający nie posiada wzoru takich umów, stąd do Specyfikacji Istotnych warunków przetargu dołącza się Istotne postanowienia umowy sprzedaży.

  Jeśli uczestnicy przetargu mają jakiekolwiek wątpliwości co do treści przyszłej umowy, mają możliwość zadawania pytań w konkretnych kwestiach zgodnie z postanowieniami Rozdziału XI Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu.

  Jednocześnie Sprzedający doprecyzowuje, iż w umowie sprzedaży zostanie wprowadzony zapis o uznaniu przez strony wpłaconej przez kupującego części ceny w postaci wadium za zadatek w rozumieniu art. 394 Kodeksu cywilnego.

  Pytanie 6:

  Z treści Istotnych postanowień umowy sprzedaży nieruchomości wynika, iż w ramach przedwstępnej umowy Sprzedaży nieruchomości kupujący „co do zapłaty ceny sprzedaży poddaje się egzekucji wprost z aktu notarialnego (art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c.)”. Prosimy o wyjaśnienie, czy i w jaki sposób w umowie przedwstępnej sprzedający przewiduje zabezpieczenie roszczenia kupującego o przeniesienie własności nieruchomości.

  Odpowiedź:

  Zabezpieczenie roszczenia Kupującego o przeniesienie własności nieruchomości zostanie wpisane do księgi wieczystej założonej dla nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, co czyni notariusz po zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży poprzez złożenie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wniosku o wpis w księdze wieczystej, obejmującego żądanie wpisu w księdze wieczystej roszczenia o zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży.

   

   Pytanie 7:

  Z treści Istotnych postanowień umowy sprzedaży nieruchomości wynika, iż w ramach  umowy Sprzedaży nieruchomości kupujący poddaje reprezentowaną przez siebie Spółkę egzekucji wprost z aktu notarialnego stosownie do normy  art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c. w ramach obowiązku przeniesienia z powrotem na Sprzedawcę własność przedmiotu umowy w przypadku skorzystania przez Sprzedawcę z prawa odkupu przedmiotowej nieruchomości. Prosimy o udostępnienie dokładnej treści wpisu jaki zostanie uwidoczniony w księdze wieczystej nieruchomości. Powyższe ma istotne znaczenie dla banku finansującego inwestycję, która ma zostać zrealizowana na przedmiotowej nieruchomości i może stać się przyczyną odmowy udzielenia kredytu.

  Odpowiedź:

  Zapis umowny o obowiązku wydania nieruchomości Sprzedawcy, w przypadku skorzystania przez niego z prawa odkupu, może, w zależności od sformułowań użytych przez konkretnego notariusza, brzmieć przykładowo:

   

  „Co do wykonania obowiązku wydania nieruchomości sprzedawcy, kupujący zobowiązuje się poddać reprezentowaną przez siebie Spółkę egzekucji wprost z aktu notarialnego obejmującego umowę przeniesienia własności przedmiotowej nieruchomości, stosownie do normy art. 777 §1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego – pod warunkiem wykonania przez sprzedawcę prawa odkupu.”

   

  Treść powyższa jest wpisywana do aktu notarialnego, nie do księgi wieczystej, dlatego też Kupujący poddaje się egzekucji wprost z aktu notarialnego.

   

  Do księgi wieczystej wpisywane jest natomiast, po zawarciu ostatecznej umowy przeniesienia własności nieruchomości, prawo odkupu, który to zapis, w zależności od sformułowań użytych przez notariusza, a także przez sąd wieczystoksięgowy, może brzmieć przykładowo:

   

  „Prawo odkupu na okres 5 (pięć) lat liczony od dnia … [data zawarcia umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości], na wypadek, gdyby w tym terminie właściciel, bądź jego następca prawny, w tym nabywca nieruchomości, bez względu na tytuł prawny przeniesienia prawa własności nieruchomości, na przedmiotowej działce … [numer nabywanej działki] nie zakończył inwestycji polegającej na (…), a jako zakończenie inwestycji strony rozumieć będą uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wyżej wymienionej inwestycji.”

   

  Pytanie 8:

  Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób i na jakich zasadach nastąpi rozliczenie nakładów poniesionych na nieruchomości przez kupującego, w przypadku skorzystania przez Sprzedawcę z prawa jej odkupu?

  Odpowiedź:

  Proponujemy, aby rozliczenie nakładów, w przypadku skorzystania przez Sprzedającego z prawa odkupu, nastąpiło zgodnie z art. 594 Kodeksu cywilnego, według wyceny sporządzonej na dzień złożenia oświadczenia o wykonaniu odkupu przez niezależnego biegłego rzeczoznawcę, powołanego przez Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o., a wybranego przez kupującego spośród trzech biegłych rzeczoznawców zaproponowanych mu pisemnie przez Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

   

  Pytanie 9:

  Prosimy o informację, w jakim terminie sprzedający dokona podziału działek i złoży wniosek o wydzielenie odrębnej księgi wieczystej dla części działki stanowiącej przedmiot przetargu?

  Odpowiedź:

  Geodezyjny podział działek zostanie zlecony geodecie do przeprowadzenia po zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości. Procedura podziału trwa około 3 miesięcy. Wydzielenie działki stanowiącej przedmiot sprzedaży do odrębnej księgi wieczystej nastąpi przy ostatecznej umowie przeniesienia własności nieruchomości poprzez złożenie przez notariusza, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wniosku o wpis w księdze wieczystej, obejmującego żądanie odłączenia z księgi wieczystej zbywanej nieruchomości i założenie dla nie nowej księgi wieczystej.

   

  Odpowiedź na pytanie do przetargu z dnia 07.11.19

  Pytanie 10:

  Czy lista wspólników ma być z bieżącą datą, czy ma być to kopia ostatniej aktualnej listy złożonej do KRS?

  Jeżeli ma być to lista z bieżącą datą to czy wystarczy, że będzie podpisana zgodnie z reprezentacją spółki czy musi być podpisana przez cały Zarząd?

  Odpowiedź:

  Lista wspólników powinna być z bieżącą datą. Wystarczy, że będzie podpisana zgodnie z reprezentacją.

  Odpowiedź na pytanie do przetargu z dnia 21.11.19

  Pytanie 11:

  Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że nieruchomość powstała w wyniku podziału będzie posiadała dostęp do drogi publicznej w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, tak aby Kupujący mógł uzyskać pozwolenie na budowę?

  Odpowiedź:

  Podział nieruchomości, zgodnie z przepisami geodezyjnymi, jest dopuszczalny tylko w sytuacji dostępu działki do drogi publicznej. Taki dostęp posiada działka, która zlokalizowana jest bezpośrednio przy drodze publicznej. Nie gwarantujemy uzyskania pozwolenia na budowę. Decyzja uzyskania pozwolenia leży po stronie właściwego urzędu.

  Pytanie 12:

  Prosimy o dokładne oznaczenie lokalizacji zjazdu z nieruchomości na załączonej ortofotomapie.

  Odpowiedź:

  Lokalizacja zjazdu zależy od potencjalnego Inwestora oraz uzgodnień z ZDiZ na etapie projektowania inwestycji. Wobec powyższego Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. nie może wskazać lokalizacji zjazdu.

  Pytanie 13:

  Czy Sprzedający w umowie przedwstępnej dopuszcza zapis warunkujący zawarcie umowy przyrzeczonej po ostatecznym zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości stanowiącej działkę 313/12, obręb 003 na działkę oznaczoną m. in. numerem 313/12A?

  Odpowiedź:

  Tak, przy czym jest to wymóg formalny, niezależny od Sprzedającego. Bez decyzji o podziale nieruchomości niemożliwe będzie zawarcie warunkowej umowy sprzedaży.

  Pytanie 14:

  Czy Sprzedający dopuszcza w umowie przedwstępnej ustanowienie zabezpieczenia zwrotu zadatku na rzecz Kupującego poprzez ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomości, przykładowo na wypadek braku zatwierdzenia podziału nieruchomości?

  Odpowiedź:

  Sprzedający nie dopuszcza takiej możliwości. Sprzedający dopuszcza jednak zastrzeżenie – na wypadek nie zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży z każdej innej przyczyny niż ta, za którą ponosi odpowiedzialność kupujący, a nadto w przypadku wykonania prawa pierwokupu przez uprawniony podmiot, zobowiązania Sprzedającego do zwrotu Kupującemu wpłaconego zadatku i co do tego obowiązku podda się egzekucji wprost z aktu notarialnego obejmującego przyrzeczoną umowę warunkową sprzedaży zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego.

  Pytanie 15:

  Czy Sprzedający dopuszcza zawarcie w umowie przedwstępnej zapisu warunkującego zawarcie umowy przyrzeczonej od uzyskania przez Kupującego pozwolenia na budowę dla inwestycji planowanej przez Kupującego na nieruchomości?

  Odpowiedź:

  Sprzedający nie przewiduje możliwości warunkowania umowy przyrzeczonej od uzyskania przez Kupującego pozwolenia na budowę.

  Pytanie 16:

  Czy Sprzedający przewiduje możliwość ustanowienia umownego prawa pierwokupu na rzecz Kupującego odnośnie pozostałej części nieruchomości stanowiącą obecnie działkę o numerze 313/12?

  Odpowiedź:

  Sprzedający nie przewiduje możliwości ustanowienia umownego prawa pierwokupu na rzecz Kupującego.

  Pytanie 17:

  Czy Sprzedający posiada jakiekolwiek informacje na temat roszczeń dawnych właścicieli lub ich spadkobierców względem sprzedawanej nieruchomości?

  Odpowiedź:

  Sprzedający nie posiada takiej wiedzy, przy czym nieruchomość została nabyta od Gminy Miasta Gdańska, która standardowo bada kwestię ewentualnym roszczeń przez zbyciem nieruchomości.

  Pytanie 18:

  Czy Sprzedający złoży w umowie przedwstępnej oświadczenie o braku sporności granic nieruchomości?

  Odpowiedź:

  Sprzedający nie wprowadza tego rodzaju oświadczeń w zawieranych przez niego umowach sprzedaży nieruchomości.

  Pytanie 19:

  Czy Sprzedający w umowie przyrzeczonej udzieli rękojmi na okres 5 lat zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego?

  Odpowiedź:

  Sprzedający nie przewiduje udzielenia w umowie przyrzeczonej rękojmi. Sprzedający wymaga, by Kupujący w umowie sprzedaży nieruchomości oświadczył, iż zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, dostępnymi dokumentami dotyczącymi możliwości uzbrojenia terenu, warunkami dojazdu, możliwości prowadzenia robót budowlanych i innymi uwarunkowaniami nieruchomości i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń oraz dodał, że zrzeka się wszelkich roszczeń przeciwko Sprzedającego z tytułu oceny powyższych okoliczności.

  Pytanie 20:

  Czy Sprzedający dysponuje wiedzą, czy w ostatnim czasie przeprowadzano postępowanie rozgraniczeniowe lub inne dotyczące granic nieruchomości?

  Odpowiedź:

  Zgodnie z wiedzą Sprzedającego w 2016 r. nastąpił podział geodezyjny, w wyniku którego wyodrębniona została m.in. działka nr 313/12. Postępowanie obejmowało również wznowienie granic oraz wykonanie pomiaru sprawdzającego powierzchni.

  Pytanie 21:

  Czy nieruchomość jest przedmiotem umów najmu lub dzierżawy?

  Odpowiedź:

  Nieruchomość nie jest przedmiotem najmu ani dzierżawy.

  Pytanie 22:

  Czy Sprzedający terminowo reguluje względem nieruchomości wszelkie zobowiązania natury publiczno – prawnej, takie jak podatek od nieruchomości?

  Odpowiedź:

  Sprzedający terminowo reguluje wszelkie zobowiązania, w tym podatek od nieruchomości.

  Pytanie 23:

  Czy w odniesieniu do nieruchomości, dotychczasowy właściciel odprowadza opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska lub jest zobowiązany do ich odprowadzenia?

  Odpowiedź:

  Sprzedający, w odniesieniu do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, nie odprowadza opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska ani nie jest zobowiązany do odprowadzania takich opłat.

  Pytanie 24:

  Prosimy o potwierdzenie, że nieruchomość nie podlega pod wymagania Konserwatora Zabytków lub odpowiednie dokumenty lub informacje dotyczące objęcia nieruchomości ochroną konserwatorską lub wpisem do rejestru zabytków.

  Odpowiedź:

  Zgodnie z obowiązującym planem miejscowym nieruchomość objęta przetargiem nie podlega wymaganiom związanym z ochroną konserwatorską.

  Pytanie 25:

  Prosimy o udzielenie informacji, czy dla nieruchomości były wydawane decyzje administracyjne, w tym decyzja o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę, jak również czy toczą się jakiekolwiek postępowania w sprawie wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności lub przeniesienia na inną osobę ww. decyzji (jeżeli tak – to jaki jest stan tych postępowań?

  Odpowiedź:

  Sprzedający informuje, iż dla nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę oraz że nie toczą się postępowania w sprawie wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności lub przeniesienia ww. decyzji na inną osobę.

  Pytanie 26:

  Prosimy o ujawnienie wszelkich istotnych roszczeń z zakresu ochrony środowiska, bezpieczeństwa i zdrowia, które zostały, lub prawdopodobnie zostaną zgłoszone przeciwko Sprzedającemu?

  Odpowiedź:

  Według najlepszej wiedzy Sprzedającego na moment ogłoszenia przetargu nie występują żadne roszczenia z zakresu ochrony środowiska, bezpieczeństwa i zdrowia.

  Pytanie 27:

  Prosimy  o informację, czy nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji albo na terenie specjalnej strefy rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1777).

  Odpowiedź:

  Nieruchomość nie znajduje się w obszarze rewitalizacji ani na terenie specjalnej strefy rewitalizacji.

  Pytanie 28:

  Prosimy o informację, czy nieruchomość została w całości lub części objęta uproszczonym planem urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (zgodnie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach) lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej (zgodnie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach).

  Odpowiedź:

  Nieruchomość nie została objęta uproszczonym planem urządzenia lasu.

  Pytanie 29:

  Prosimy o informację, czy nieruchomość stanowi nieruchomość rolną (wskazanie pochodzenia gleb (mineralne/organiczne).

  Odpowiedź:

  Na nieruchomości występują grunty orne (RIVa, RIVb) oraz pastwiska (PsIII, PsIV i PsV). W odniesieniu do nieruchomości nie została wydana opinia o pochodzeniu gleby.

  Pytanie 30:

  Prosimy o wskazanie, czy teren na którym położona jest nieruchomość, objęty jest strefą ochronną wód podziemnych.

  Odpowiedź:

  Teren nieruchomości nie jest objęty strefą ochronną wód podziemnych.

  Pytanie 31:

  Czy wydano jakąkolwiek decyzję o lokalizacji drogi publicznej w odniesieniu do nieruchomości?

  Odpowiedź:

  Według najlepszej wiedzy Sprzedającego w odniesieniu do nieruchomości nie została wydana żadna decyzja o lokalizacji drogi publicznej.

  Pytanie 32:

  Czy wydano jakąkolwiek decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do nieruchomości?

  Odpowiedź:

  Według najlepszej wiedzy Sprzedającego w odniesieniu do nieruchomości nie została wydana żadna decyzja o lokalizacji celu publicznego.

  Pytanie 33:

  Prosimy o informację czy w odniesieniu do nieruchomości są wymagane jakiekolwiek pozwolenia związane z ochroną środowiska naturalnego, których uzyskanie jest konieczne w celu prawidłowego korzystania z nieruchomości. Jeżeli tak, proszę o dostarczenie kopii właściwych pozwoleń.

  Odpowiedź:

  Nieruchomość jest niezabudowana i niezagospodarowana. Kwestia ewentualnych przyszłych pozwoleń związanych z ochroną środowiska naturalnego zależy od rodzaju planowanych inwestycji oraz formy działalności, jaka będzie prowadzona przez Kupującego na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

  Pytanie 34:

  Czy nieruchomość znajduje się w specjalnej strefie ekonomicznej? Jeżeli tak, proszę podać w jakiej strefie, oraz czy strefą objęta jest cała nieruchomość czy tylko jej część.

  Odpowiedź:

  Nieruchomość nie znajduje się na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

  Pytanie 35:

  Prosimy o złożenie przez Sprzedającego oświadczenia w przedmiocie:

  • postępowań administracyjnych lub sądowych w przedmiocie zwrotu nieruchomości na rzecz poprzednich właścicieli;

  (ii)           postępowań dotyczących prawidłowości i zgodności z prawem nabycia tytułu prawnego do nieruchomości przez obecnego użytkownika wieczystego, Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

  (iii)         postępowań wywłaszczeniowych oraz innych postępowaniach.

  Odpowiedź:

  Stosowne oświadczenia, o ile będą wymagane, zostaną złożone przez Sprzedającego do umowy sprzedaży nieruchomości. Niemniej wobec Sprzedającego na dzień dzisiejszy nie toczą się postępowania wymienione w treści pytania.

  Pytanie 36:

  Prosimy o szczegółowe informacje dotyczące stosunków z właścicielami/użytkownikami wieczystymi/posiadaczami przyległych nieruchomości, w tym o opisy istniejących lub potencjalnych sporów oraz o dostarczenie pism i skarg złożonych w tym przedmiocie w ciągu ostatnich pięciu lat.

  Odpowiedź:

  Sprzedający nie pozostaje w żadnym stosunku prawnym z właścicielami/użytkownikami wieczystymi/posiadaczami przyległych nieruchomości, poza Gminą Miasta Gdańska i nie posiada wiedzy na temat ewentualnych sporów ani pism czy skarg ww. podmiotów.

 • Wynik przetargu

  Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości obejmującej część działki nr 313/12, oznaczonej w projekcie podziału literą „A”, obr. 003, położonej przy ul. Azymutalnej w Gdańsku

  Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego przetargu na zbycie nieruchomości obejmującej część działki nr 313/12 A, obr. 003, o powierzchni 0,4132 ha, położonej przy ul. Azymutalnej w Gdańsku, AJM Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku została wyłoniona jako nabywca tej nieruchomości.