Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o.

siedziba: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11

(KRS: 0000328827, akta rejestrowe: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy: 446 496 000 zł)

ogłasza przetarg

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej należącej do Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o., stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 216/2, obręb 300, o powierzchni 0,7371 ha, położonej przy ul. Benzynowej w Gdańsku, objętej księgą wieczystą GD1G/00049070/9 (działka jest odłączana z księgi wieczystej i jest dla niej zakładana nowa księga wieczysta), prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych, objętą miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 1507 zatwierdzonym uchwałą nr L/1721/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 kwietnia 2006 r., strefa 002-42 strefa produkcyjno-usługowa.

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu zgodnie z przepisami 70¹ – 70⁵ kodeksu cywilnego.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie w siedzibie Spółki „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” lub przesłanie na adres office@investgda.pl prośby oudostępnienie elektronicznej wersji Specyfikacji oraz wpłacenie w terminie do 28 września 2021 wadium w wysokości określonej w Specyfikacji.
 4. Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11. Ostateczny termin składania ofert mija 29 września 2021 o godz. 10.00.
 5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 29 września 2021 o godz. 10.15 w siedzibie Spółki
  w Gdańsku,
  przy ul. Żaglowej 11.
 6. Spółka może unieważnić przetarg w przypadku, gdy:
  a)wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie Spółki, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
  b) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy
 7. Spółka zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany ogłoszenia o przetargu oraz odwołania lub zmiany warunków przetargu. Odwołanie lub zmiana ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu mogą nastąpić bez podania przyczyn w każdym czasie do upływu terminu końcowego na składanie ofert.
 8. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze względem Spółki.
 9. Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert w przypadku ich równorzędności, po przeprowadzeniu dodatkowych negocjacji z
 10. Informacji na temat przetargu i „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” udziela się pod numerem telefonu 58 722 03 03, fax nr 58 746 33 99.
 • Odpowiedzi na pytania

  Poniżej Zamawiający zamieszcza odpowiedź na pytanie otrzymane w dniu 24.09.2021 r.

  Odpowiedź na pytanie z dnia 24.09.2021 r.

 • Wynik Przetargu

  Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego przetargu na zbycie nieruchomości obejmującej działkę nr 216/2, obręb 300, o powierzchni 0,7371 ha, położonej przy ul. Benzynowej w Gdańsku, Dariusz Kucharski, Marcin Kucharski oraz Michał Skrucha prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. NAT Dariusz Kucharski, Marcin Kucharski, Michał Skrucha wspólnicy spółki cywilnej z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, zostali wyłonieni jako nabywcy tej nieruchomości.