Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o.

siedziba: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11

(KRS: 0000328827, akta rejestrowe: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,

kapitał zakładowy: 448 318 000 zł)

ogłasza przetarg

 

na poddzierżawę nieruchomości należącej do Gminy Miasta Gdańska, dzierżawionej przez Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o., obejmującej działkę nr 10/13 obręb 0083, o powierzchni 5,8433 ha, położonej przy ul. Ku Ujściu w Gdańsku, objętej księgą wieczystą GD1G/00047757/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych, objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 1301, oznaczenie w planie 006-42 przemysł-funkcje portowe.

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu zgodnie z przepisami 70¹ – 70⁵ kodeksu cywilnego.

2. Oferta powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w „Regulaminie przetargu”.

3. Warunkiem udziału w przetargu jest akceptacjaRegulaminu przetargu” oraz wpłacenie wadium wwysokości określonej w Regulaminie przetargu przed upływem terminu składania ofert. Regulamin przetargu udostępniony zostanie w formie elektronicznej po przesłaniu na adres office@investgda.pl prośby o jego udostępnienie.

4. Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11. Ostateczny termin składania ofert mija 28 stycznia 2022 o godz. 10.00.

5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 28 stycznia 2022 o godz. 10.15 w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Żaglowej 11.

6. Spółka może unieważnić przetarg w przypadku, gdy:

a) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie Spółki, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

b) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

7. Spółka zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany ogłoszenia o przetargu oraz odwołania lub zmiany warunków przetargu. Odwołanie lub zmiana ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu mogą nastąpić bez podania przyczyn w każdym czasie do upływu terminu końcowego na składanie ofert.

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze względem Spółki.

9. Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert w przypadku ich równorzędności, po przeprowadzeniu dodatkowych negocjacji z oferentami.

10. Informacji na temat przetargu i „Regulaminu przetargu” udziela się pod numerem telefonu 58 722 03 03, fax nr 58 746 33 99.

  • Wynik przetargu

    Informujemy, że z uwagi na fakt, że nie wpłynęła żadna oferta, Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o. zamyka przetarg na wybór poddzierżawcy nieruchomości obejmującej działkę nr 10/13, obr. 0083, o powierzchni 5,8433 ha, położonej przy ul. Ku Ujściu w Gdańsku.