Informujemy o zmianie terminu otwarcia ofert dla poniższego przetargu na OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.: Kontynuacja budowy ul. Nowej Portowej oraz ul. prof. W. Andruszkiewicza na terenie Pomorskiego Centrum Logistycznego w Gdańsku”. Zmianie ulega treść punktów 4-6 ogłoszenia:

4. Warunkiem przystąpienia Oferentów do postępowania jest wniesienie wadium w kwocie 15.000.00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej w terminie do 10 czerwca 2022 r., w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dołączonej do oferty.

5. Oferty należy składać w siedzibie Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 10 czerwca 2022 r. do 10.00.

6. Otwarcie ofert nastąpi 10 czerwca 2022 o godz. 10.15 w siedzibie Organizatora.

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o. w Gdańsku

Siedziba: 80-560, Gdańsk, ul. Żaglowa 11

(Organizator)

w dniu 19.05.2022 r. ogłasza postępowanie na wybór Wykonawcy w celu realizacji zadania pod nazwą:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.: Kontynuacja budowy ul. Nowej Portowej oraz ul. prof. W. Andruszkiewicza na terenie Pomorskiego Centrum Logistycznego w Gdańsku”

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu zgodnie z przepisami art. 70¹ – 70⁵ Kodeksu cywilnego, oraz zgodnie z Warunkami Zamówienia Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o. w trybie przepisów kodeksu cywilnego w przedmiocie realizacji zadania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Kontynuacja budowy ul. Nowej Portowej oraz ul. prof. W. Andruszkiewicza na terenie Pomorskiego Centrum Logistycznego w Gdańsku”.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w Warunkach Zamówienia.
 3. Warunkiem przystąpienia Oferentów do postępowania jest złożenie wniosku o przesłanie Warunków Zamówienia z załącznikami w formie elektronicznej drogą e-mailową na adres e-mail: przetargi@investgda.pl. Wniosek powinien zawierać nazwę firmy Oferenta, imię i nazwisko osoby pobierającej oraz adres e-mail do kontaktu w trakcie Postępowania.
 4. Warunkiem przystąpienia Oferentów do postępowania jest wniesienie wadium w kwocie 15.000.00 (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej w terminie do 03 czerwca 2022 r., w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dołączonej do oferty.
 5. Oferty należy składać w siedzibie Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 03 czerwca 2022 r. do 10.00.
 6. Otwarcie ofert nastąpi 03 czerwca 2022 o godz. 10.15 w siedzibie Organizatora.
 7. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany ogłoszenia o przetargu oraz odwołania lub zmiany warunków przetargu, bez podania przyczyn w każdym czasie do upływu terminu końcowego na składanie ofert. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze względem Organizatora, w szczególności powyższe dotyczy roszczeń z tytułu strat lub utraconych korzyści Wykonawcy.
 9. Dodatkowych informacji udziela się po wysłaniu pisemnego zapytania na e-mail: p.karpeta@investgda.pl.
 • Wynik przetargu

  Informujemy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wybór Wykonawcy w celu opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Kontynuacja budowy ul. Nowej Portowej oraz ul. prof. W. Andruszkiewicza na terenie Pomorskiego Centrum Logistycznego w Gdańsku” wybrana została jako najkorzystniejsza oferta złożona przez Europrojekt Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-680) przy ul. Nadwiślańskiej 55.