Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o.
siedziba: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11
(KRS: 0000328827, akta rejestrowe: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy: 448 318 000 zł)

ogłasza przetarg

na dzierżawę nieruchomości należącej do Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o., obejmującej działki oraz części działek o numerach ewidencyjnych 7/3, 7/5, 26/6, 31/9 oraz 38/8 obręb 253, o powierzchni 1,25 ha, położonej przy ul. prof. Witolda Andruszkiewicza w Gdańsku, na terenie Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego, w granicach administracyjnych Portu Gdańsk, objętej księgą wieczystą GD1G/00298913/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych, objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 1313, funkcja w planie 002-P/U42 teren zabudowy produkcyjno-usługowej.

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu zgodnie z przepisami art. 70¹ – 70⁵ kodeksu cywilnego.
2. Oferta powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w „Regulaminie przetargu”.
3. Warunkiem udziału w przetargu jest akceptacja „Regulaminu przetargu” oraz wpłacenie wadium w wysokości określonej w Regulaminie przetargu przed upływem terminu składania ofert. Regulamin przetargu udostępniony zostanie w formie elektronicznej po przesłaniu na adres office@investgda.pl prośby o jego udostępnienie.
4. Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11. Ostateczny termin składania ofert mija 29 października 2021 r. o godz. 10.00.
5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 29 października 2021 r. o godz. 10.15 w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Żaglowej 11.
6. Spółka może unieważnić przetarg w przypadku, gdy:
a) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie Spółki, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
b) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
7. Spółka zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany ogłoszenia o przetargu oraz odwołania lub zmiany warunków przetargu. Odwołanie lub zmiana ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu mogą nastąpić bez podania przyczyn w każdym czasie do upływu terminu końcowego na składanie ofert.
8. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze względem Spółki.
9. Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert w przypadku ich równorzędności, po przeprowadzeniu dodatkowych negocjacji z oferentami.
10. Informacji na temat przetargu i „Regulaminu przetargu” udziela się pod numerem telefonu 58 722 03 03, fax nr 58 746 33 99.

  • Wynik Przetargu

    Przetarg na dzierżawę nieruchomości należącej do Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o., obejmującej działki oraz części działek o numerach ewidencyjnych 7/3, 7/5, 26/6, 31/9 oraz 38/8 obręb 253, o powierzchni 1,25 ha, położonej przy ul. prof. Witolda Andruszkiewicza w Gdańsku, na terenie Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego, w granicach administracyjnych Portu Gdańsk,

    Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego przetargu na dzierżawę nieruchomości, obejmującej działki oraz części działek o numerach ewidencyjnych 7/3, 7/5, 26/6, 31/9 oraz 38/8 obręb 253, o powierzchni 1,25 ha, położonej przy ul. prof. Witolda Andruszkiewicza
    w Gdańsku, Przedsiębiorstwo Usługowe Poż-Pliszka Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, zostało wyłonione jako Dzierżawca tej nieruchomości.