Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego
Spółka z o.o. w Gdańsku
Siedziba: 80-560, Gdańsk, ul. Żaglowa 11
(Organizator)

w dniu 20 kwietnia 2022 r. ogłasza postępowanie na wybór Wykonawcy w celu realizacji zadania pod nazwą:

„Budowa zatoki autobusowej zlokalizowanej na terenie Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego w Gdańsku”

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu zgodnie z przepisami art. 70¹ – 70⁵ Kodeksu cywilnego, oraz zgodnie z Warunkami Zamówienia Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o. w trybie przepisów kodeksu cywilnego w przedmiocie realizacji zadania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa zatoki autobusowej zlokalizowanej na terenie Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego w Gdańsku”.
2. Oferta powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w Warunkach Zamówienia.
3. Warunkiem przystąpienia Oferentów do postępowania jest złożenie wniosku o przesłanie Warunków Zamówienia z załącznikami w formie elektronicznej drogą e-mailową na adres e-mail: przetargi@investgda.pl.
Wniosek powinien zawierać nazwę firmy Oferenta, imię i nazwisko osoby pobierającej oraz adres e-mail do kontaktu w trakcie Postępowania.
4. Warunkiem przystąpienia Oferentów do postępowania jest wniesienie wadium w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej przed upływem terminu składania ofert w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dołączonej do oferty.
5. Oferty należy składać w siedzibie Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 5 maja 2022 r. do godz. 10.00.
6. Otwarcie ofert nastąpi 5 maja 2022 r. o godz. 10.15 w siedzibie Organizatora.
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany ogłoszenia o przetargu oraz odwołania lub zmiany warunków przetargu, bez podania przyczyn w każdym czasie do upływu terminu końcowego na składanie ofert. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze względem Organizatora, w szczególności powyższe dotyczy roszczeń z tytułu strat lub utraconych korzyści Wykonawcy.
9. Dodatkowych informacji udziela się po wysłaniu pisemnego zapytania na e-mail: przetargi@investgda.pl.

  • Wynik przetargu

    Informujemy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wybór Wykonawcy w celu realizacji zadania pod nazwą: „Budowa zatoki autobusowej zlokalizowanej na terenie Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego w Gdańsku” wybrana została jako najkorzystniejsza oferta złożona przez WPRD GRAVEL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ul. Żaglowej 2.