Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego
Spółka z o.o. w Gdańsku
Siedziba: 80-560, Gdańsk, ul. Żaglowa 11

(Organizator)

ogłasza postępowanie na wybór Wykonawcy w celu realizacji zadania pod nazwą:

„NASADZENIA ZASTĘPCZE DRZEW NA TERENACH MIEJSKICH”

 1. Postępowanie w przedmiocie realizacji zadania pod nazwą: „NASADZENIA ZASTĘPCZE DRZEW NA TERENACH MIEJSKICH” prowadzone jest w trybie przetargu zgodnie z przepisami art. 70¹ – 70⁵ Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Warunkami Zamówienia Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego
  Sp. z o. o.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w Warunkach Zamówienia.
 3. Materiały przetargowe są od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu przesyłane drogą mailową, po uprzednim złożeniu wniosku w tym zakresie, na wskazany przez Oferenta adres mailowy. W celu pobrania dokumentów należy podać firmę Oferenta, imię i nazwisko osoby pobierającej materiały oraz adres mailowy do kontaktu w trakcie postępowania.
 4. Warunkiem przystąpienia Oferentów do postępowania jest wniesienie wadium w kwocie 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej przed upływem terminu składania ofert lub w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dołączonej do oferty.
 5. Oferty należy składać w siedzibie Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 04 stycznia 2022 r. do 12.00.
 6. Otwarcie ofert nastąpi 04 stycznia 2022 r. o godz. 12.15 w siedzibie Organizatora.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany ogłoszenia o przetargu oraz odwołania lub zmiany warunków przetargu, bez podania przyczyn w każdym czasie do upływu terminu końcowego na składanie ofert. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze względem Organizatora, w szczególności powyższe dotyczy roszczeń z tytułu strat lub utraconych korzyści Wykonawcy.
 9. Dodatkowych informacji udziela się po wysłaniu pisemnego zapytania na e-mail: przetargi@investgda.pl.
 • Wynik przetargu

  Informujemy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wybór Wykonawcy w celu realizacji zadania pod nazwą: „NASADZENIA ZASTĘPCZE DRZEW NA TERENACH MIEJSKICH” wybrana została jako najkorzystniejsza oferta złożona przez WT Bonsai Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-126) przy ul. Hausbrandta 29.