> InvestGDA Przetargi

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego
Spółka z o.o. w Gdańsku
Siedziba: 80-560, Gdańsk, ul. Żaglowa 11
(Organizator)

ogłasza postępowanie na wybór Wykonawcy w celu realizacji zadania pod nazwą:

BUDOWA ZBIORNIKA INFILTRACYJNO-RETENCYJNEGO WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH „ZB-L” Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY ODWODNIENIOWEJ NA TERENIE POMORSKIEGO CENTRUM INWESTYCYJNEGO (PCI) W GDAŃSKU”

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu zgodnie z przepisami art. 70¹ – 70⁵ Kodeksu cywilnego, oraz zgodnie z Warunkami Zamówienia Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o. w trybie przepisów kodeksu cywilnego w przedmiocie realizacji zadania pod nazwą: „BUDOWA ZBIORNIKA INFILTRACYJNO-RETENCYJNEGO WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH „ZB-L” Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY ODWODNIENIOWEJ NA TERENIE POMORSKIEGO CENTRUM INWESTYCYJNEGO (PCI) W GDAŃSKU”.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w Warunkach Zamówienia.
 3. Warunkiem przystąpienia Oferentów do postępowania jest pobranie w siedzibie Organizatora od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00-16.00, Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej lub przesłanie na adres przetargi@investgda.pl prośby o udostępnienie elektronicznej wersji Warunków oraz wniesienie wadium w kwocie 50 000,00  (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej w terminie do 08 kwietnia 2021 r. lub w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dołączonej do oferty.
 4. Oferty należy składać w siedzibie Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia:
  09 kwietnia 2021 r. do 12.00.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 09 kwietnia 2021 o godz. 12.15 w siedzibie Organizatora.
 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany ogłoszenia o przetargu oraz odwołania lub zmiany warunków przetargu, bez podania przyczyn w każdym czasie do upływu terminu końcowego na składanie ofert. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze względem Organizatora, w szczególności powyższe dotyczy roszczeń z tytułu strat lub utraconych korzyści Wykonawcy.
 8. Dodatkowych informacji udziela się po wysłaniu pisemnego zapytania na e-mail: przetargi@investgda.pl.

Informacja z dnia 02.04.2021 r.

Zmieniono treść ogłoszenia w punktach 3-5 na następujące brzmienie:

 1. Warunkiem przystąpienia Oferentów do postępowania jest pobranie w siedzibie Organizatora od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00-16.00, Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej lub przesłanie na adres przetargi@investgda.plprośby o udostępnienie elektronicznej wersji Warunków oraz wniesienie wadium w kwocie 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej w terminie do 16 kwietnia 2021 r. lub w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dołączonej do oferty.
 2. Oferty należy składać w siedzibie Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 19 kwietnia 2021 r.do 12.00.
 3. Otwarcie ofert nastąpi 19 kwietnia 2021 o godz. 12.15 w siedzibie Organizatora.

Jednocześnie zmieniono Warunki Zamówienia wraz z Załącznikiem nr 3 i 9 do WZ oraz Załącznikiem nr 3 do Umowy, których treść wraz z odpowiedziami na pytania zostaje przesłana do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali materiały przetargowe.

Informacje dodatkowe

 • Wynik przetargu

  Informacja o wyniku postępowania na wybór Wykonawcy zadania polegającego na:

   Budowie zbiornika  infiltracyjno-retencyjnego wód opadowych i roztopowych „ZB-L” z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, wraz z przebudową niezbędnych elementów infrastruktury odwodnieniowej na terenie Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego (PCI) w Gdańsku”

  Informujemy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wybór Wykonawcy w celu realizacji zadania pod nazwą: „Budowa zbiornika infiltracyjno-retencyjnego wód opadowych i roztopowych „ZB-L” z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, wraz z przebudową niezbędnych elementów infrastruktury odwodnieniowej na terenie Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego (PCI) w Gdańsku” wybrana została jako najkorzystniejsza oferta złożona przez ZPW „H-BUD” Hieronim Szukalski z siedzibą w Sopocie (81-747) przy ul. 3 maja 23/2.