> InvestGDA Przetargi

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o. w Gdańsku
Siedziba: 80-560, Gdańsk, ul. Żaglowa 11

ogłasza postępowanie na wybór Wykonawcy w celu realizacji zadania pod nazwą:

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH SN-15kV i nn-0,4kV ORAZ ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH SN-15kV i nn-0,4kV DLA USUNIĘCIA KOLIZJI Z OBIEKTEM USŁUGOWYM W M. GDAŃSK, UL. MASZYNOWA DZ. NR 185/2, 185/1, 185/5, 185/6, 185/7, 184”

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu zgodnie z przepisami art. 70¹ – 70⁵ Kodeksu cywilnego, oraz zgodnie z Warunkami Zamówienia Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o. w trybie przepisów kodeksu cywilnego w przedmiocie realizacji zadania pod nazwą: „BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH SN-15kV i nn-0,4kV ORAZ ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH SN-15kV i nn-0,4kV DLA USUNIĘCIA KOLIZJI Z OBIEKTEM USŁUGOWYM W M. GDAŃSK, UL. MASZYNOWA DZ. NR 185/2, 185/1, 185/5, 185/6, 185/7, 184”.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w Warunkach Zamówienia.
 3. Warunkiem przystąpienia Oferentów do postępowania jest pobranie w siedzibie Organizatora od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00-16.00, Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej oraz wniesienie wadium w kwocie 20 000,00  (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej w terminie do 22 marca 2019 r. lub w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dołączonej do oferty.
 4. Oferty należy składać w siedzibie Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia:
  25 marca 2019 r. do 12.00.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 25 marca 2019 o godz. 12.15 w siedzibie Organizatora.
 6. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany ogłoszenia o przetargu oraz odwołania lub zmiany warunków przetargu, jak również unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn w każdym czasie do upływu terminu końcowego na składanie ofert. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze względem Organizatora, w szczególności powyższe dotyczy roszczeń z tytułu strat lub utraconych korzyści Wykonawcy.
 8. Dodatkowych informacji udziela się po wysłaniu pisemnego zapytania na e-mail: office@investgda.pl lub fax nr +48 58 746 33 99.

Informacje dodatkowe

 • Informacja z dnia 20 marca 2019

  Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk, zwana dalej „Zamawiającym”  pragnie poinformować iż zmieniają się terminy składania i otwarcia Ofert ostatecznych oraz wpłaty wadium na następujące:

  • Termin wpłaty wadium upływa w dniu: 25 marca 2019 roku do godziny 16:00,
  • Termin składania ofert ostatecznych upływa w dniu: 26 marca 2019 roku do godziny 12:00,
  • Termin otwarcia ofert ostatecznych nastąpi w dniu: 26 marca 2019 roku do godziny 12:15.
 • Załączniki
 • Pytania i odpowiedzi

  Poniżej możliwe jest pobranie odpowiedzi na pytania do przetargu.

  Odpowiedzi na pytania 08.03.2019 Odpowiedzi na pytania 20.03.2019 Odpowiedzi na pytania 25.03.2019
 • Wynik przetargu

  Informacja o wyniku postępowania na wybór wykonawcy zadania polegającego na:

   Budowie linii elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4kV oraz rozbiórce istniejących linii elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4kV dla usunięcia kolizji z obiektem usługowym w m. Gdańsk ul. Maszynowa dz. nr 185/2, 185/1, 185/5, 185/6, 185/7, 184”

   Informujemy, że postępowanie na wybór wykonawcy zadania polegającego na: Budowie linii elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4kV oraz rozbiórce istniejących linii elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4kV dla usunięcia kolizji z obiektem usługowym w m. Gdańsk ul. Maszynowa dz. nr 185/2, 185/1, 185/5, 185/6, 185/7, 184 wygrała firma „OMEGA ZAKŁAD INSTALACJI I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH STANISŁAW KARBOWSKI & PIOTR KARBOWSKI” S.C. z siedzibą w Wejherowie przy ulicy Harcerskiej 16/19.