InvestGDA projekty UE

Przygotowanie terenów Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego (PCI) – etap II

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa, Działanie 2.5. Inwestorzy zewnętrzni, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość Projektu wynosi 12 193 971,21 pln, w tym kwota dofinansowania 3 304 531,14 pln.

Celem Projektu jest przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarze Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego na obszarze 5 ha zakładające m.in. budowę zbiornika retencyjnego wraz z niezbędnym miejscowym wzmocnieniem i podniesieniem terenu oraz uregulowaniem istniejących rowów otwartych na terenie objętym inwestycją. W wyniku przygotowania terenów inwestycyjnych nastąpi zlokalizowanie minimum 2 nowych inwestycji, rozumianych jako zagospodarowanie obszaru przez podmioty z sektora małych oraz średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Projekt stanowi kontynuację wcześniej rozpoczętego przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków EFRR pt. „Przygotowanie terenów Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego (PCI)”.