19 grudnia 2018

Zmiana treści ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/2018/BROKER/OSLO z dnia 6 grudnia 2018 r. Organizacja i logistyka spotkań biznesowych w Oslo.

loga - efrr

Na podstawie punktu XV ust. 3 Zapytania ofertowego nr 2/2018/BROKER/OSLO z dnia 6 grudnia 2018 r. Zamawiający zmienia warunki w nim określone w następujący sposób:

W punkcie V Zapytania ofertowego nr 2/2018/BROKER/OSLO z dnia 6 grudnia 2018 r. po zdaniu “Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie w terminie 21 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”

dodaje się zdanie:

“Zamawiający może wykluczyć z postępowania Wykonawcę, który w ciągu ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem niniejszego zapytania ofertowego:

a) nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie na rzecz Zamawiającego,

b) z którym nie doszło do zawarcia umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.”

PBE-LOGO-WYBRANE-OK--04_JPG

Projekty UE