30 grudnia 2020
STATUS: AKTUALNY
RODZAJ: ROBOTY BUDOWLANE

Przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów ustawy PZP na wybór Wykonawcy w celu realizacji zadania pod nazwą: „BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH “ZB-Z” Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY ODWODNIENIOWEJ ORAZ LIKWIDACJĄ NIECZYNNEGO ODCINKA ROWU NA TERENIE POMORSKIEGO CENTRUM INWESTYCYJNEGO (PCI) W GDAŃSKU”

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego
Spółka z o.o. w Gdańsku
Siedziba: 80-560, Gdańsk, ul. Żaglowa 11
(Organizator)

ogłasza postępowanie na wybór Wykonawcy w celu realizacji zadania pod nazwą:
„BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH “ZB-Z” Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY ODWODNIENIOWEJ ORAZ LIKWIDACJĄ NIECZYNNEGO ODCINKA ROWU NA TERENIE POMORSKIEGO CENTRUM INWESTYCYJNEGO (PCI) W GDAŃSKU”

1. Postępowanie w przedmiocie realizacji zadania pod nazwą: „BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH “ZB-Z” Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY ODWODNIENIOWEJ ORAZ LIKWIDACJĄ NIECZYNNEGO ODCINKA ROWU NA TERENIE POMORSKIEGO CENTRUM INWESTYCYJNEGO (PCI) W GDAŃSKU” prowadzone jest zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o. w trybie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie planowane jest do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach organizowanego przez Instytucję Zarządzającą RPO WP – Zarząd Województwa Pomorskiego, obsługiwaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, konkursu pn. „RPPM.02.05.00-22-0001/20 dla działania 2.5 Inwestorzy zewnętrzni w ramach Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”.
2. Oferta powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Warunkiem przystąpienia Oferentów do postępowania jest wniesienie przed terminem składania ofert wadium w kwocie 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
4. Oferty należy składać w siedzibie Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 01 marca 2021 r. do godz. 12:00.
5. Otwarcie ofert nastąpi 01 marca 2021 o godz. 12:15 w siedzibie Organizatora.
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
7. Dodatkowych informacji udziela się po wysłaniu pisemnego zapytania na e-mail: przetargi@investgda.pl.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ UE

Załącznik nr 2 do SIWZ – Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 3 do SIWZ – Plan sytuacyjny

Załącznik nr 4 do SIWZ – Umowa UE

Tabela wartości wynagrodzenia ryczałtowego UE

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz-robót UE

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz-osób UE

Załącznik nr 8 do SIWZ – Oświadczenie – grupa kapitalowa UE

Załącznik nr 9 do SIWZ – Formularz oferty UE

Załącznik nr 10 do SIWZ – Dokumentacja do celów informacyjnych

Informacja dodatkowa z dnia 01.02.2021 r.:

 1. Zamieszczono odpowiedzi na pytania wraz z załącznikami, w skład których wchodzą:
 • Rysunek nr 1 – Sposób układania płyt
 • Rysunek nr 2 – Sposób układania płyt
 1. Zaktualizowany został projekt wykonawczy stanowiący część Załącznika nr 2 do SIWZ – Dokumentacja projektowa.
 2. Zaktualizowany został Załącznik nr 5 do Umowy – Tabela wartości wynagrodzenia ryczałtowego UE.
 3. W odpowiedzi na pytania w przedmiocie zdolności technicznej oferenta zmieniono treść ogłoszenia w sekcji III pkt. 1.3), a także treść SIWZ w rozdziale V ust. 1 pkt 3).
 4. Wobec powyższych odpowiedzi i zmian, zmieniono termin składania i otwarcia ofert z dnia 01.03.2021 r. na dzień 12.03.2021 r., a co za tym idzie zmieniono treść ogłoszenia w sekcji IV pkt. 6.2) oraz treść SIWZ w rozdziałach: XIV ust. 5 pkt 1) i XV ust. 1 i ust. 2.
 5. Jednocześnie – w związku z zaistniałą oczywistą omyłką – zmieniono postanowienia SIWZ w zakresie zasad oceny ofert dla kryterium: cena, a co za tym idzie zmieniono treść SIWZ w rozdziale XVII ust. 2.
 6. Jednocześnie – w związku z zaistniałą oczywistą omyłką – zmieniono postanowienia Umowy w zakresie wymogów, jakie muszą spełniać zastosowane przez Wykonawcę materiały oraz w zakresie zasad rozliczania robót dodatkowych lub zamiennych, a co za tym idzie zmieniono treść Załącznika nr 4 do SIWZ – Wzoru Umowy w paragrafie 3 ust. 2 i paragrafie 4 ust. 4.
 7. Wobec powyższego na stronie internetowej Zamawiającego dodano:
 • treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia – nazwa pliku „zmiana ogłoszenia o Zamówieniu 1”,
 • zmienioną treść SIWZ – nazwa pliku „zmiana SIWZ – Zbiornik ZB-Z 1”,
 • aktualizację projektu wykonawczego stanowiącego część Załącznika nr 2 – nazwa pliku „zmiana części Załącznika nr 2 do SIWZ – Dokumentacja projektowa – aktualizacja PW”.
 • zmienioną treść Załącznika nr 4 do SIWZ – Umowa – nazwa pliku „zmiana Załącznika nr 4 do SIWZ – Umowa 1”,
 • zmienioną treść Załącznika nr 5 do Umowy – nazwa pliku „zmiana Zał. Nr 5 – Tabela wartości wynagrodzenia ryczałtowego 1”,

 

Odpowiedź na pytanie – 01.02.2021

zmiana ogłoszenia o Zamówieniu 1

Rysunek nr 1 – Sposób układania płyt

Rysunek nr 2 – Sposób układania płyt

zmiana SIWZ – Zbiornik ZB-Z 1

zmiana części Załącznika nr 2 do SIWZ – Dokumentacja projektowa – aktualizacja PW

zmiana Załącznik nr 4 do SIWZ – Umowa 1

zmiana Zał. nr 5 do Umowy – Tabela wartości wynagrodzenia ryczałtowego 1

Informacja dodatkowa z dnia 09.02.2021 r.:

 1. Zamieszczono odpowiedzi na pytania wraz z załącznikami, w skład których wchodzą:
 • GAB-PW-K-D001-2 ZB-Z Opis – aktualizacja
 • GAB-PW-K-R004-2 Przekroj typowy zapory ZB-Z – aktualizacja
 • GAB-PW-S-D001-3 ZB-Z Opis – aktualizacja
 • GAB-PW-S-R007-3 Schemat studni kanalizacyjnej – aktualizacja
 • GAB-ST-S-D103-3 Kanalizacja – roboty ziemne_ZB-Z – aktualizacja
 • zmiana Przedmiar zbiornik retencyjny Z 2 – branża sanitarna i konstrukcyjna
 • zmiana Załącznik nr 5 do Umowy – Tabela wartości wynagrodzenia ryczałtowego 2
 1. Z uwagi na omyłkę na stronie tytułowej dokumentów nastąpiła konieczność aktualizacji plików stanowiących część specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) stanowiącej część Załącznika nr 2 do SIWZ – Dokumentacja projektowa.tj.:
 • 04.07.11 Folie (membrany) n uszczelnienie skarp i dna zbiorników – aktualizacja
 • SST-01.02.02_k_ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU ILUB DARNINY – aktualizacja
 • SST-02.00.01_k_ROBOTY ZIEMNE WYMAGANIA OGÓLNE – aktualizacja
 • SST-02.01.01_k_WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I -V KATEGORII – aktualizacja
 • SST-02.03.01_k_WYKONANIE NASYPÓW I ZASYPÓW – aktualizacja
 • SST-04.01.01_k_ KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE – aktualizacja
 • SST-06.01.01_k_UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW – aktualizacja
 • GAB-ST-S-D101-1 Wymagania ogolne ZB-Z – aktualizacja
 • GAB-ST-S-D102-2 Kanalizacja – rurociagi_ZB-Z – aktualizacja
 1. Jednocześnie nastąpiła konieczność zaktualizowania plików stanowiących część Załącznika nr 2 do SIWZ – Dokumentacja projektowa:
 • GAB-PW-O-R002-3 Projekt Zagospodarowania Terenu– aktualizacja,
 • GAB-PW-S-R001-3 PZT Branza sanitarna – aktualizacja,
 • GAB-PW-S-R002-3 Profil Sdi1-W1; W2-SD3 – aktualizacja,
 • GAB-PW-S-R009-1 Przekroj charakterystyczny rowu – nowy zał.
 • GAB-ST-S-D104-1 Nasadzenia ZB-Z – nowy zał.
 1. Wobec powyższego na stronie internetowej Zamawiającego dodano wyżej wymienione pliki.

Odpowiedź na pytanie – 09.02.2021

GAB-PW-K-D001-2 ZB-Z Opis – aktualizacja

GAB-PW-K-R004-2 Przekroj typowy zapory ZB-Z – aktualizacja

GAB-PW-S-D001-3 ZB-Z Opis – aktualizacja

GAB-PW-S-R007-3 Schemat studni kanalizacyjnej – aktualizacja

GAB-ST-S-D103-3 Kanalizacja – roboty ziemne_ZB-Z – aktualizacja

zmiana Przedmiar zbiornik retencyjny Z 2 – branża sanitarna i konstrukcyjna – aktualizacja

zmiana Załącznik nr 5 do Umowy – Tabela wartości wynagrodzenia ryczałtowego 2

D.04.07.11 Folie (membrany) n uszczelnienie skarp i dna zbiorników – aktualizacja

SST-01.02.02_k_ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU ILUB DARNINY – aktualizacja

SST-02.00.01_k_ROBOTY ZIEMNE WYMAGANIA OGÓLNE – aktualizacja

SST-02.01.01_k_WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I -V KATEGORII – aktualizacja

SST-02.03.01_k_WYKONANIE NASYPÓW I ZASYPÓW – aktualizacja

SST-04.01.01_k_ KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE – aktualizacja

SST-06.01.01_k_UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW – aktualizacja

GAB-ST-S-D101-1 Wymagania ogolne ZB-Z – aktualizacja

GAB-ST-S-D102-2 Kanalizacja – rurociagi_ZB-Z – aktualizacja

GAB-PW-O-R002-3 Projekt Zagospodarowania Terenu– aktualizacja

GAB-PW-S-R001-3 PZT Branza sanitarna – aktualizacja

GAB-PW-S-R002-3 Profil Sdi1-W1; W2-SD3 – aktualizacja

GAB-PW-S-R009-1 Przekroj charakterystyczny rowu – nowy zał.

GAB-ST-S-D104-1 Nasadzenia ZB-Z – nowy zał.

Informacja dodatkowa z dnia 17.02.2021 r.:

 1. Zamieszczono odpowiedzi na pytania wraz z załącznikiem tj. „Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie – brak podstaw wykluczenia UE”.
 2. Wobec powyższego na stronie internetowej Zamawiającego dodano wyżej wymienione pliki.

Odpowiedź na pytanie – 17.02.2021

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie – brak podstaw wykluczenia UE

Informacja dodatkowa z dnia 24.02.2021 r.:

 1. Zamieszczono odpowiedź na pytanie.
 2. W odpowiedzi na pytanie w przedmiocie zdolności technicznej oferenta zmieniono treść ogłoszenia w sekcji III pkt. 1.3), a także treść SIWZ w rozdziale V ust. 1 pkt 3).
 3. Zmieniono termin składania i otwarcia ofert z dnia 12.03.2021 r. na dzień 26.03.2021 r., a co za tym idzie zmieniono treść ogłoszenia w sekcji IV pkt. 6.2) oraz treść SIWZ w rozdziałach: XIV ust. 5 pkt 1) i XV ust. 1 i ust. 2.
 4. Wobec powyższego na stronie internetowej Zamawiającego dodano:
 • treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia – nazwa pliku „zmiana ogłoszenia o Zamówieniu 2”,
 • zmienioną treść SIWZ – nazwa pliku „zmiana SIWZ – Zbiornik ZB-Z 2”,

Odpowiedź na pytanie – 24.02.2021

zmiana ogłoszenia o Zamówieniu 2

zmiana SIWZ – Zbiornik ZB-Z 2

UWAGA!

 1. Z uwagi na wystąpienie oczywistej omyłki pisarskiej zmieniono treść ogłoszenia w sekcji III pkt. 1.3).
 2. Wobec powyższego na stronie internetowej Zamawiającego dodano treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia – nazwa pliku „zmiana ogłoszenia o Zamówieniu 3”.

zmiana ogłoszenia o Zamówieniu 3

Najnowsze aktualności