24 kwietnia 2017

Przetarg na realizację „wykończenia powierzchni biurowej V piętra w biurowcu Koga w Gdańsku dla Najemców”

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego

Spółka z o.o. w Gdańsku

Siedziba: 80-560, Gdańsk, ul. Żaglowa 11

(Zamawiający)

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia w przetargu na realizację

 

WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI BIUROWEJ V PIĘTRA W BIUROWCU KOGA W GDAŃSKU

DLA NAJEMCÓW

 

  1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Warunkami Zamówienia Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o. w przetargu w trybie przepisów Kodeksu cywilnego w przedmiocie udzielenia zamówienia na realizację „WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI BIUROWEJ V PIĘTRA W BIUROWCU KOGA W GDAŃSKU DLA NAJEMCÓW”.
  2. Oferta powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w Warunkach Zamówienia.
  3. Warunkiem przystąpienia Oferentów do postępowania jest pobranie w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00-16.00, Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej oraz wniesienie w terminie do dnia 4 maja 2017 r. do godz. 15.00 wadium w kwocie 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
  4. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia
    5 maja 2017 r. do 11.00.
  5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 5 maja 2017 r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego.
  6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
  7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia postępowania oraz zmiany warunków postępowania. Odwołanie, unieważnienie postępowania, zmiana warunków postępowania lub zmiana zakresu zamówienia, mogą nastąpić bez podania przyczyn w każdym czasie. W przypadku odwołania, unieważnienia lub zmiany warunków postępowania Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze względem Zamawiającego, w szczególności powyższe dotyczy roszczeń z tytułu strat lub utraconych korzyści Wykonawcy.
  8. Dodatkowych informacji udziela się po wysłaniu pisemnego zapytania na e-mail: office@investgda.pl lub fax nr +48 58 746 33 99.
Najnowsze aktualności