27 lipca 2016

Pomorskie liderem wdrażania środków unijnych

Pomorskie_w_unii

Do połowy lipca br. Zarząd Województwa Pomorskiego podpisał 108 umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, których łączna wartość to 1,69 mld zł, a unijne wsparcie wyniosło 1,19 mld złotych. To najlepszy wynik w kraju. Zarówno, jeżeli chodzi o wysokości zakontraktowanych środków unijnych w RPO, jak i procent wykorzystanej alokacji (14,4%), województwo pomorskie jest liderem w stosunku do innych regionów Polski.

Początek lipca to także symboliczny moment. Zainwestowaliśmy już pierwszy miliard unijnych środków w pomorskie projekty. Środki z Programu Regionalnego są przekazywane beneficjentom, którzy rozpoczynają realizację planowanych inwestycji – a to bezpośrednio wpływa na dynamikę rozwoju gospodarczego województwa pomorskiego, m.in. na powstawanie nowych miejsc pracy i rozwój infrastruktury.

– Do obecnego budżetu UE samorząd województwa pomorskiego przygotowywał się od 2011 roku m.in. poprzez tworzenie dokumentacji projektowej dla modernizacji linii kolejowych i dróg wojewódzkich. Dziś zbieramy owoce tych decyzji – mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. – To rezultat kilkuletniej, bardzo ciężkiej pracy. Nie moglibyśmy uzyskać takiego wyniku, gdyby nie profesjonalizm i zaangażowanie pracowników urzędu, ale także świetne przygotowanie samorządów, przedsiębiorców i innych beneficjentów, którzy korzystają z unijnych pieniędzy. 

W co zainwestowaliśmy środki unijne?

GOSPODARKA

„Pomorski Broker Eksportowy” – celem projektu realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. jest utworzenie kompleksowego i skoordynowanego systemu wsparcia firm w zakresie rozwoju eksportu. Wśród konkretnych usług, z których skorzystać będą mogli przedsiębiorcy, są m.in.: pozyskanie wiedzy dotyczącej kwestii prawnych, celnych, podatkowych, marketingowych czy informacji o potencjalnych kooperantach zagranicznych. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać też dotację na udział w targach, misjach gospodarczych i innych wydarzeniach o charakterze biznesowym, skorzystać z pośrednictwa na rynkach zagranicznych, nawiązać współpracę m.in.  z kontrahentami zagranicznymi.  Całkowita wartość projektu to ponad 84 mln zł.

Efekty realizacji projektu:

600 pomorskich firm zwiększy pozycję eksportową, m.in. poprzez udział w targach zagranicznych, kontakty gospodarcze, zmiany organizacyjno-procesowe,

1200 przedsiębiorstw zwiększy potencjał eksportowy dzięki wsparciu brokera eksportowego.

„Invest in Pomerania” – celem projektu jest poprawa jakości oferty inwestycyjnej regionu, co wpłynie korzystnie na rynek pracy i wzrost powiązań gospodarczych między firmami, w tym z sektora MŚP. Ważny aspektem realizowanego projektu jest rozwój systemu obsługi inwestorów poprzez wdrożenie narzędzi wsparcia inwestycji m.in. uruchomienie funduszu dysponującego środkami na rzecz przygotowania terenów inwestycyjnych, promocję inwestycyjną regionu oraz obsługę procesów inwestycyjnych. Projekt „Invest in Pomerania”, realizowany przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A., ma wartość ponad 195 mln zł.

Efekty realizacji projektu:

70 hektarów gruntów przygotowanych pod tereny inwestycyjne,

powstanie 5 000 nowych miejsc pracy (wartość deklarowana przez przyszłych inwestorów).

OCHRONA ZDROWIA

„Pomorskie e-zdrowie” – celem projektu jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych oraz efektywności pomorskich podmiotów leczniczych. Liderem projektu jest Województwo Pomorskie, a partnerami 16 podmiotów leczniczych, dla których Województwo Pomorskie jest organem tworzącym. Całkowita wartość inwestycji to 184,1 mln zł. Realizacja projektu doprowadzi do ucyfrowienia działalności podmiotów leczniczych, zapewni zgodność funkcjonujących w nich systemów informatycznych (między podmiotami w  projekcie, a także z innymi placówkami w regionie oraz kraju), a także umożliwi utworzenie regionalnej platformy e-Zdrowia, dzięki której pacjenci otrzymają dostęp do: swojej dokumentacji medycznej zawierającej odbyte wizyty, wystawione recepty, opisy badań itp.; podstawowych danych medycznych takich jak grupa krwi, waga, uczulenia i inne; danych na temat potrzeby odbycia niezbędnych badań, w tym profilaktycznych; edycji swoich podstawowych danych, w tym danych kontaktowych.

Efekty realizacji projektu:

16 podmiotów leczniczych wdroży e-usługi,

32 000 pacjentów skorzysta z wdrożonych e-usług w okresie realizacji projektu.

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY

7 projektów o wartości 593,2 mln zł:

 • rewitalizacja odcinków dróg kolejowych: nr 207, odcinek: granica województwa – Malbork,
 • rozbudowa dróg wojewódzkich:
 • nr 222 i nr 229 na odcinku od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła autostrady A1,
 • nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady A1 Stanisławie,
 • nr 226 na odcinkach węzeł „Rusocin” autostrady A1 – Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański – Przejazdowo,
 • nr 521 na odcinku Kwidzyn-Prabuty,
 • nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda wraz z budową obwodnicy m. Wicko,
 • budowa obwodnicy Kartuz.

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

13 projektów o wartości ponad 120 mln zł, w tym m.in.:

 • prace konserwatorsko-restauracyjne i adaptacyjne w Bazylice Mariackiej w Gdańsku,
 • prace budowlano-montażowe w obrębie Starego Miasta w Gniewie wraz z zagospodarowaniem terenu fosy zamkowej,
 • prace restauratorskie i konserwatorskie w obrębie Miejskich Murów Obronnych w Malborku,
 • renowacja zabytkowego mostu na rzece Boruji oraz iluminacja średniowiecznego zamku w Bytowie.

OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ

18 projektów o wartości 89,9 mln zł, w tym m.in.:

 • ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Krynicy Morskiej,
 • ochrona gatunków zagrożonych i promocja różnorodności biologicznej poprzez stworzenie EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego,
 • rozwój edukacji ekologicznej w ramach czterech Centrów Edukacji Ekologicznej Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH

17 projektów o wartości 239,8 mln zł, w tym m.in.:

 • termomodernizacja 49 obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Słupska (zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną o ponad 57%). Partnerami miasta Słupska w projekcie są: powiat słupski, gminy Słupsk, Kobylnica, Dębnica Kaszubska, Damnica oraz miasto Ustka,
 • modernizacja energetyczna 33 budynków publicznych na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (oszczędność energii – co najmniej 30% średnio na budynek). Partnerami powiatu chojnickiego w projekcie są: gminy Czersk, Chojnice, Bursy, gmina miejska Człuchów oraz gmina miejska Chojnice.

ZATRUDNIENIE

Wojewódzki Urząd Pracy podpisał 16 projektów na łączną kwotę 37,4 mln zł, których celem było zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych. w tym m.in.:

– projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim dla 115 osób z terenu powiatu starogardzkiego,

– projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie dla 158 osób z terenu powiatu człuchowskiego,

– projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach dla 212 osób z terenu powiatu kartuskiego.

INTEGRACJA SPOŁECZNA

31 projektów o wartości 49,3 mln zł, w tym m.in.:

 • projekt Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta (koło gdańskie), którego celem jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 160 mieszkańców Gdańska i powiatu gdańskiego,
 • projekt Miasta Malborka, którego celem jest zwiększenie zatrudnienia 512 osób zagrożonych ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu malborskiego i sztumskiego.

Pełna lista realizowanych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 znajduje się tutaj.

Więcej informacji  nt. RPO WP 2014-2020 można znaleźć na stronie:  www.rpo.pomorskie.eu

Najnowsze aktualności