18 października 2017

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

loga UE.jpg

 

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.: Usługa cateringowa podczas międzynarodowego wydarzenia gospodarczego „Pomerania Connect” misja gospodarcza z Newady na Pomorzu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak 
Nazwa projektu lub programu
Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 22071427800000, ul. Żaglowa  11, 80-560   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 722 03 00, e-mail office@investgda.pl, faks 58 746 33 99.

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: spółka prawa handlowego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa cateringowa podczas międzynarodowego wydarzenia gospodarczego „Pomerania Connect” misja gospodarcza z Newady na Pomorzu

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi cateringowej podczas międzynarodowego wydarzenia gospodarczego „Pomerania Connect” misja gospodarcza z Newady na Pomorzu w dniu 20 października 2017 r. w Gdańsku przy ul Plac Solidarności 1, w związku z realizacją projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Usługa cateringowa określona jest szczegółowo w Załączniku nr 1 – Oferta Wykonawcy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 55511000-5

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 9163.95
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: MMAWW Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Żaglowa 11
Kod pocztowy: 80-560
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 10168.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10168.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10168.80
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a)  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający udziela zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Wykonawca MMAWW Sp. z o.o. zawarł z Europejskim Centrum Solidarności umowę na podstawie której posiada wyłączność na obsługę cateringową imprez i wydarzeń organizowanych w Europejskim Centrum Solidarności, tj. w miejscu w którym niniejszy przedmiot umowy będzie wykonywany. Wobec powyższego z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze usługa może być wykonana tylko przez jednego Wykonawcę – MMAWW Sp. z o.o. ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk.

Najnowsze aktualności