10 kwietnia 2015

Ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego

Spółka z o.o. w Gdańsku

Siedziba: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11

ogłasza przetarg nr 1

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej należącej do Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o., stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 543/9, obręb 0035, o powierzchni 4.000 m2, położonej w Gdańsku-Kokoszkach, woj. pomorskie, objętej księgą wieczystą KW GD1G/00204780/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, II Wydział Ksiąg Wieczystych, objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 2210, funkcja w planie 009-42 strefa produkcyjno-usługowa.

 1. Oferta powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie w siedzibie Spółki „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” lub przesłanie na adres office@investgda.pl prośby o udostępnienie elektronicznej wersji Specyfikacji oraz wpłacenie w terminie do 23 kwietnia 2015 r. wadium w wysokości określonej w Specyfikacji.
 3. Oferty należy składać siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11. Ostateczny termin składania ofert mija 24 kwietnia 2015 r. o godz. 12.00.
 4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 24 kwietnia 2015 r. o godz. 12.15 siedzibie Spółki
  w Gdańsku,
  ul. Żaglowej 11.
 5. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. może unieważnić przetarg w przypadku, gdy:

a)      wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży
w interesie Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o., czego nie można było wcześniej przewidzieć,

b)      postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości.

 1. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert w przypadku ich równorzędności, po przeprowadzeniu dodatkowych negocjacji z oferentami.
 2. Informacji na temat przetargu i „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” udziela się pod numerem telefonu 58 722 03 03, fax nr  58 746 33 99.
Najnowsze aktualności