07 sierpnia 2020
STATUS: ROZSTRZYGNIĘTY
RODZAJ: SPRZEDAŻ I WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych należących do Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o. przy ul. Benzynowej w Gdańsku-Płoniach

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o.

siedziba: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11

(KRS: 0000328827, akta rejestrowe: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy: 446 496 000 zł)

 

ogłasza przetarg

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych należących do Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o., stanowiących działki o numerach ewidencyjnych 234/3 i 235, obręb 300, o łącznej powierzchni ok. 3,1845 ha, położonych przy ul. Benzynowej w Gdańsku, woj. pomorskie, objętych księgami wieczystymi oraz GD1G/00310315/0 (dla działki nr 234/3) oraz GD1G/00034168/5 (dla działki nr 235), prowadzonymi przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych, objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 1507 zatwierdzonym uchwałą nr L/1721/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 kwietnia 2006 r., strefa 004-P/U42 strefa produkcyjno-usługowa.

 

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu zgodnie z przepisami 70¹ – 70⁵ kodeksu cywilnego.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie w siedzibie Spółki „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” lub przesłanie na adres office@investgda.pl prośby oudostępnienie elektronicznej wersji Specyfikacji oraz wpłacenie w terminie do 20 sierpnia 2020 wadium w wysokości określonej w Specyfikacji.
 4. Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11. Ostateczny termin składania ofert mija 21 sierpnia 2020 o godz. 10.00.
 5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 21 sierpnia 2020 o godz. 10.15 w siedzibie Spółki
  w Gdańsku,
  przy ul. Żaglowej 11.
 6. Spółka może unieważnić przetarg w przypadku, gdy:
 7. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży
  w interesie Spółki, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 8. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
 9. Spółka zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany ogłoszenia o przetargu oraz odwołania lub zmiany warunków przetargu. Odwołanie lub zmiana ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu mogą nastąpić bez podania przyczyn w każdym czasie do upływu terminu końcowego na składanie ofert.
 10. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze względem Spółki.
 11. Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert w przypadku ich równorzędności, po przeprowadzeniu dodatkowych negocjacji z
 12. Informacji na temat przetargu i „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” udziela się pod numerem telefonu 58 670 45 61, fax nr 58 746 33 99.  
Najnowsze aktualności