Fundacja realizuje cele w następujących obszarach:

 • Wspieranie i realizacja programów przyczyniających się do działań mających na celu rozwiązywanie problemów rozwoju regionalnego, w tym szczególnie w sferach: cywilizacyjnej, ochrony środowiska, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, kulturowej, organizacyjnej, naukowej i ekonomicznej a także rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów;
 • Inicjowanie i promowanie dialogu pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym, mediami i środowiskami społecznymi;
 • Wspieranie działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, w tym również polegającej na kształceniu studentów; 
 • Wspieranie i upowszechnianie wiedzy i postępu, w tym szczególnie w obszarach: rozwoju społeczności lokalnej, turystyki, informacji, kultury, sportu i kultury fizycznej, ochrony środowiska, infrastruktury, rozwoju gospodarczego, wykorzystania zasobów morza i w obszarach pokrewnych;
 • Wspieranie działalności dotyczącej rozwoju w zakresie poszerzania wiedzy, edukacji ,a także działalności badawczej;
 • Wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnej, w tym działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • Wspieranie rozwoju gospodarczego i regionalnych rynków pracy; 
 • Promowanie i wspieranie rozwoju innowacyjnych technologii oraz rozwiązań poprawiających efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, energetycznych, produkcyjnych;
 • Inicjowanie współpracy i projektów z władzami samorządowymi, rządowymi, uczelniami ,organizacjami pozarządowymi, sektorem prywatnym w zakresie zgodnym z celami Fundacji;
 • Inicjowanie i wspieranie inicjatyw istotnych dla budowania pozytywnego wizerunku Miasta Gdańska;
 • Wspieranie działalności dobroczynnej w powyżej wskazanych dziedzinach.

Karol Kotz – Prezes Zarządu
Alicja Skonieczna – Wiceprezes Zarządu

Iwona Stawicka – Przewodnicząca Rady Fundacji
Anna Łuszczak – Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji
Adam Nieroda – Sekretarz Rady Fundacji