Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego

Biznes to ludzie. Nie tylko przedsiębiorcy i ich pracownicy, ale również mieszkańcy miast, w których lokowane są inwestycje, w których Ci przedsiębiorcy na co dzień działają. Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego wspiera budowanie wspólnej płaszczyzny porozumienia pomiędzy rozwojem gospodarczym regionu a potrzebami lokalnej społeczności. Łączenie ludzi z obszaru biznesu z mieszkańcami i realizowanymi na ich rzecz działaniami prospołecznymi, wspieranie lokalnych programów i inicjatyw z zakresu walki z wykluczeniem społecznym, dyskryminacją oraz działań proekologicznych są głównymi obszarami działalności Fundacji.

Poznaj nasze działania CSR

Program Edukacja dla Biznesu
Edukacja dla Biznesu, Biznes dla Edukacji

Autorski program „Edukacja dla Biznesu” wspierający działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego, stanowiący uzupełnienie szeroko rozumianej oferty edukacyjnej instytucji szkoleniowych, szkół i uczelni wyższych o potrzeby rynku pracy. Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego angażuje się w rozwój i dostosowywanie programów kształcenia do potrzeb rynku, poprzez tworzenie klas patronackich oraz kursów i szkoleń dla kadry pracowniczej.  W ramach programu Edukacja dla biznesu mogą być organizowane spotkania i konferencje naukowe oraz współpraca i wymiana naukowa.

Odpowiedzialny biznes
Odpowiedzialny biznes

Fundacja propaguje zrównoważony rozwój gospodarczy regionu realizowany odpowiedzialnie, w zgodzie z potrzebami lokalnej społeczności i w trosce o zachowanie zasobów środowiska naturalnego.  W ramach działalności statutowej Fundacja wspiera jednostki kultury w inicjatywach ograniczających przeszkody w dostępie do kultury oraz uświadamiających potrzebę uczestniczenia w niej. Fundacja wspiera działania proekologiczne, obejmujące zarówno warsztaty budujące świadomość ekologiczną, jak również działalność podmiotów skupionych na ochronie środowiska naturalnego oraz zwierząt wolnożyjących. Pod opieką Fundacji znajdują się lokalne schroniska i przytuliska, które sprawują opiekę nad zwierzętami porzuconymi.

Działalność dobroczynna
Działalność dobroczynna

Fundacja promuje aktywizację społeczno – zawodową osób wykluczonych społecznie i dotkniętych dyskryminacją oraz promuje kulturę mniejszości narodowych. W obszarze działalności dobroczynnej fundacja udziela wsparcia gdańskim domom dziecka, stowarzyszeniom aktywizującym osoby z niepełnosprawnościami oraz na leczenie osób dotkniętych chorobami, których koszty leczenia nie są refundowane.

Sprawdź jak wspieramy Gdańsk
 • Edukacja

  Kim chciałbyś zostać? Pytanie, które każdy z nas usłyszał w swoim życiu choć raz. Odpowiedź nie jest ani prosta, ani oczywista. Fundacja wspiera projekty z zakresu promowania podstaw przedsiębiorczości wśród uczniów, doradztwa zawodowego oraz kreowania świadomego wyboru ścieżki zawodowej młodzieży. W ramach programu Edukacja dla biznesu wsparcie uzyskała m.in. Fundacja Inspirujące Przykłady, która rozwija tworzenie klas patronackich, organizuje spotkania z potencjalnymi pracodawcami oraz praktyki i staże zawodowe, a wszystko to w ramach współpracy szkół średnich z przedsiębiorstwami.

  Edukacja Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego

  Źródło: Archiwum GFRG

  Edukacja Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego

  Źródło: Archiwum GFRG

  Edukacja Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego

  Źródło: Archiwum GFRG

  Edukacja Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego

  Źródło: Archiwum GFRG

 • #PosiłekZaWysiłek

  Czas pandemii od samego początku był okresem próby dla nas jako społeczeństwa, testem solidarności i wrażliwości na potrzeby innych. Współorganizowana przez Fundację akcja „Posiłek za Wysiłek” ukierunkowana na pomoc najbardziej narażonym na zarażenie wirusem Covid-19, tj. medykom oraz osobom starszym, łączyła w sobie również element wsparcia dla gdańskich gastronomów, którzy szczególnie dotkliwie odczuli skutki wprowadzonych ograniczeń. W ramach akcji przygotowano blisko 10.000 dwudaniowych posiłków, które przez 85 dni były codzienne dostarczane do medyków oraz gdańskich seniorów.

  Posiłek za wysiłek Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego

  Źródło: Archiwum GFRG

  Posiłek za wysiłek Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego

  Źródło: Archiwum GFRG

  Posiłek za wysiłek Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego

  Źródło: Archiwum GFRG

  Posiłek za wysiłek Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego

  Źródło: Archiwum GFRG

  Posiłek za wysiłek

  Źródło: Archiwum GFRG

 • Pełnosprawni w życiu i pracy

  Fundacja promuje aktywizację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami, w tym głównie z niepełnosprawnością intelektualną. Wspierając działalność Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, współuczestniczy w budowaniu poczucia godności oraz niezależności wśród Podopiecznych Stowarzyszenia. Promuje programy i projekty służące rehabilitacji, terapii, edukacji, usamodzielniania się w życiu codziennym, przygotowania do pracy i zatrudnienia oraz tworzeniu miejsc pracy. W ramach aktywizacji zawodowej Fundacja wspiera funkcjonowanie Kawiarni cieKAWA – miejsca tworzonego razem z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

  Pełnosprawni w życiu i w pracy Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego

  Źródło: Archiwum GFRG

  Pełnosprawni w życiu i w pracy Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego

  Źródło: Archiwum GFRG

  Pełnosprawni w życiu i w pracy Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego

  Źródło: Archiwum GFRG

 • W zdrowym ciele…

  Promocja sportu i aktywności fizycznej jest jednym z obszarów działalności Fundacji, która współuczestniczy w organizacji wydarzeń sportowych, udziela dofinansowania do zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz wspiera młodych sportowców. Poza projektami z dziedziny sportów drużynowych (wsparcie organizacji treningów, zakup sprzętu oraz strojów sportowych) Fundacja angażuje się w organizację zajęć dedykowanych osobom niepełnosprawnym. W ramach promocji sportu i rekreacji Fundacja corocznie wspiera organizację Dnia Dziecka oraz współuczestniczy w organizacji dzielnicowych festynów sportowych.

  W zdrowym ciele Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego

  Źródło: Archiwum GFRG

  W zdrowym ciele Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego

  Źródło: Gdańsk.pl

  W zdrowym ciele Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego

  Źródło: Gdańsk.pl

  W zdrowym ciele Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego

  Źródło: Archiwum GFRG

 • Wyrównywanie szans

  Fundacja wspiera funkcjonowanie domów dziecka oraz rodzinnych domów dziecka udzielając dofinansowania na zajęcia pozalekcyjne i aktywizację społeczno-zawodową wychowanków. Współpracując z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznych rozwija programy z obszaru przedsiębiorczości społecznej, z których zysk reinwestowany jest na wspieranie młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. Ponadto wspiera Fundację Obudź Nadzieję w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków Gdańskich Domów dla Dzieci związanych z opieką, zakupem art. szkolnych, odzieży, a także wypoczynkiem.

  Wyrównywanie szans Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego

  Źródło: Archiwum GFRG

  Wyrównywanie szans Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego

  Źródło: Archiwum GFRG

  Wyrównywanie szans Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego

  Źródło: Archiwum GFRG

  Wyrównywanie szans Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego

  Źródło: Archiwum GFRG

 • Nasze wspólne dobro: Ziemia

  Ideę zrównoważonego rozwoju gospodarczego z zachowaniem zasobów środowiska naturalnego Fundacja rozwija poprzez udzielanie wsparcia inicjatywom proekologicznym. W portfolio projektów Fundacji znajdują się projekt edukacji ekologicznej prowadzony przez Polski Klub Ekologiczny, warsztaty z zakresu budowania świadomości ekologicznej wśród najmłodszych (Ogród Matyldy w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym) oraz ochrona zwierząt dziko żyjących (budki lęgowe dla pustułek, wsparcie dla Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ostoja”). Ponadto Fundacja otoczyła swoją opieką schroniska i przytuliska zapewniające pomoc porzuconym zwierzętom (Rogate Ranczo w Bojanie, Schronisko Promyk w Gdańsku).

  Nasze wspólne dobro: Ziemia Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego

  Źródło: Archiwum GFRG

  Nasze wspólne dobro: Ziemia Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego

  Źródło: Archiwum GFRG

  Nasze wspólne dobro: Ziemia Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego

  Źródło: Archiwum GFRG

  Nasze wspólne dobro: Ziemia Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego

  Źródło: Archiwum GFRG

 • Spotkania z kulturą

  Fundacja wspiera wydarzenia artystyczne, promujące kulturę i przeciwdziałające dyskryminacji. Współpracuje z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną, Operą Bałtycką oraz stowarzyszeniami i związkami mniejszości narodowych. Zrozumienie potrzeb tych instytucji oraz ludzi, których skupiają, zaowocowała m.in. organizacją Dni Ormiańskich oraz koncertu „Ormianie dla Gdańszczan – dla uczczenia 150. rocznicy urodzin Vardapeta Komitasa, twórcy Ormiańskiej Szkoły Kompozytorskiej”.
  W ramach Dni Ormiańskich odbyła się wystawa prac Gagika Parsamyana „Kolory Armenii” oraz prezentacja tradycyjnej muzyki ormiańskiej. Patronat nad wydarzeniem objął Ambasador Republiki Armenii w Polsce JE Samvel Mkrtchian.

  Spotkania z kulturą Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego

  Źródło: Gdańsk.pl

  Spotkania z kulturą Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego

  Źródło: Gdańsk.pl

  Spotkania z kulturą Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego

  Źródło: Gdańsk.pl

  Spotkania z kulturą Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego

  Źródło: Gdańsk.pl

  Spotkania z kulturą Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego

  Źródło: Gdańsk.pl

 • Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego poszukuje partnerów do projektu uruchomienia bazy żeglarskiej, w której realizowana będzie działalność m.in. z zakresu edukacji żeglarskiej dla dzieci i młodzieży oraz sportów wodnych w Gdańsku. Podmioty zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są o przesłanie zgłoszenia zawierającego opis wkładu (materialnego i niematerialnego) wnoszonego do projektu oraz działalności non for profit z zakresu edukacji żeglarskiej dzieci i młodzieży, która będzie realizowana w ramach tego projektu. Ponadto podmioty zainteresowane przystąpieniem do projektu zobowiązane są wykazać:
  1) co najmniej 10-cio letnie doświadczenie w obszarze edukacji żeglarskiej dzieci i młodzieży;
  2) posiadanie wykwalifikowanej kadry pedagogów i trenerów;
  3) realizowany program edukacyjno – sportowy w obszarze żeglarstwa;
  4) dotychczasowe osiągnięcia w zawodach krajowych i międzynarodowych.
  Termin składania wniosków upływa w dniu 06 grudnia 2022 roku. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: fundacja@gfrg.gda.pl, z tytułem „Projekt edukacji żeglarskiej”

Zarząd Fundacji
Zarząd Fundacji

Alicja Skonieczna
Prezes Zarządu

Iwona Stawicka
Wiceprezes Zarządu

Rada Fundacji
Rada Fundacji

Anna Łuszczak
Przewodnicząca Rady Fundacji

Anna Olesiuk-Bielawa
Katarzyna Janiszewska
Maciej Matla
Członkowie Rady Fundacji