19 December 2018

Zmiana treści ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/2018/BROKER/OSLO z dnia 6 grudnia 2018 r. Organizacja i logistyka spotkań biznesowych w Oslo.

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

loga - efrr

Na podstawie punktu XV ust. 3 Zapytania ofertowego nr 2/2018/BROKER/OSLO z dnia 6 grudnia 2018 r. Zamawiający zmienia warunki w nim określone w następujący sposób:

W punkcie V Zapytania ofertowego nr 2/2018/BROKER/OSLO z dnia 6 grudnia 2018 r. po zdaniu “Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie w terminie 21 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”

dodaje się zdanie:

“Zamawiający może wykluczyć z postępowania Wykonawcę, który w ciągu ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem niniejszego zapytania ofertowego:

a) nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie na rzecz Zamawiającego,

b) z którym nie doszło do zawarcia umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.”

PBE-LOGO-WYBRANE-OK--04_JPG

Projekty UE