29 November 2018

Przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej należącego do Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o., stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym nr 138/14, obręb 35, o powierzchni 1,1187 ha, położonej w Gdańsku-Kokoszkach, woj. pomorskie.

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o.

siedziba: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11

(KRS: 0000328827, akta rejestrowe: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,

kapitał zakładowy: 420 206 000 zł)

ogłasza przetarg

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej należącego do Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o., stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym nr 138/14, obręb 35, o powierzchni 1,1187 ha, położonej w Gdańsku-Kokoszkach, woj. pomorskie, objętej księgą wieczystą KW GD1G/00276234/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 2210, funkcja w planie 024-33 strefa usługowa.  

 1. Oferta powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie w siedzibie Spółki „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” lub przesłanie na adres office@investgda.pl prośby oudostępnienie elektronicznej wersji Specyfikacji oraz wpłacenie w terminie do 12 grudnia 2018 wadium w wysokości określonej w Specyfikacji.
 3. Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11. Ostateczny termin składania ofert mija 13 grudnia 2018 o godz. 10.00.
 4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 13 grudnia 2018 o godz. 10.15 w siedzibie Spółki
  w Gdańsku,
  przy ul. Żaglowej 11.
 5. Spółka może unieważnić przetarg w przypadku, gdy:
 6. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży
  w interesie Spółki, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 7. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
 8. Spółka zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany ogłoszenia o przetargu oraz odwołania lub zmiany warunków przetargu. Odwołanie lub zmiana ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu mogą nastąpić bez podania przyczyn w każdym czasie do upływu terminu końcowego na składanie ofert.
 9. Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert w przypadku ich równorzędności, po przeprowadzeniu dodatkowych negocjacji z
 10. Informacji na temat przetargu i „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” udziela się pod numerem telefonu 58 722 03 03, fax nr 58 746 33 99.  
Pytania i odpowiedzi

03,12,2018 – odpowiedzi na pytania do przetargu

Pytanie 1:

Prosimy o wyjaśnienie punktu 2, par.4 załącznika: “Proponowane istotne postanowienia umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości”, który brzmi:

“2. W razie złożenia przez Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku oświadczenia o skorzystaniu z prawa odkupu, Spółka ta zapłaci Kupującemu cenę zakupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.”

Nasze stanowisko w sprawie “proponowanych istotnych postanowień umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” odnośnie pkt. 2 par 4. jest następujące:

Powyżej wymieniona treść powinna mieć brzmienie:

 1. W razie złożenia przez Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku oświadczenia o skorzystaniu z prawa odkupu, Spółka ta zapłaci Kupującemu cenę zakupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z poniesionymi przez kupującego  kosztami inwestycyjnymi (w tym koszty prac projektowych, badan archeologicznych, koszty poniesione na zbudowanie obiektów i infrastruktury) do momentu odkupu.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniamy, iż treść Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu pozostanie nie zmieniona. Nadmieniamy, iż w pkt 11) Instrukcji dla Oferenta w zakresie sposobu przygotowania oferty oraz wzorze oświadczenia oferenta jest wskazane, iż Oferent wyraża zgodę na zastrzeżenie prawa odkupu na rzecz Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o. w trybie i na warunkach wskazanych w art. 593 i następne kodeksu cywilnego. Z kolei w myśl art. 594 k.c. z chwilą wykonania prawa odkupu kupujący obowiązany jest przenieść z powrotem na sprzedawcę własność kupionej rzeczy za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży oraz za zwrotem nakładów, jednakże zwrot nakładów, które nie stanowiły nakładów koniecznych, należy się kupującemu w granicach istniejącego zwiększenia wartości rzeczy. Sprzedawca korzystając z prawa odkupu będzie więc zobowiązany do zwrotu nakładów w granicach określonych w przywołanym przepisie.

Wynik przetargu

Informacja o wyniku przetargu na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 138/14, obr. 35, położonej na terenie dzielnicy Kokoszki w Gdańsku

Informujemy, że przetarg na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 138/14, obręb 35, o powierzchni 1,1187 ha, położonej na terenie dzielnicy Kokoszki w Gdańsku, wygrało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Koszałka Sp. z o.o. z siedzibą w Kartuzach.

Latest news