04 October 2018

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej należącej do Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o., stanowiącej działki nr 543/5 i 543/18, obręb 35, o łącznej powierzchni 4.209 m2, położonej w Gdańsku-Kokoszkach, woj. pomorskie.

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o.

siedziba: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11

(KRS: 0000328827, akta rejestrowe: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,

kapitał zakładowy: 410 560 000 zł)

 

 

ogłasza przetarg

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej należącej do Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o., stanowiącej działki nr 543/5 i 543/18, obręb 35, o łącznej powierzchni 4.209 m2, położonej w Gdańsku-Kokoszkach, woj. pomorskie, objętej księgą wieczystą KW GD1G/00204780/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 2210, funkcja w planie 009-42 strefa produkcyjno-usługowa.  

 

 1. Oferta powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie w siedzibie Spółki „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” lub przesłanie na adres office@investgda.pl prośbyudostępnienie elektronicznej wersji Specyfikacji oraz wpłacenie w terminie do 17 października 2018 wadium w wysokości określonej w Specyfikacji.
 3. Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11. Ostateczny termin składania ofert mija 18 października 2018 o godz. 10.00.
 4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 18 października 2018 o godz. 10.15 w siedzibie Spółki
  w Gdańsku,
  przy ul. Żaglowej 11.
 5. Spółka może unieważnić przetarg w przypadku, gdy:
 6. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży
  w interesie Spółki, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 7. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
 8. Spółka zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu oraz zmiany warunków przetargu. Odwołanie przetargu lub zmiana warunków przetargu, mogą nastąpić bez podania przyczyn w każdym czasie.
 9. Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert w przypadku ich równorzędności, po przeprowadzeniu dodatkowych negocjacji z
 10. Informacji na temat przetargu i „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” udziela się pod numerem telefonu 58 722 03 03, fax nr 58 746 33 99.  
Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania do przetargu z dnia 09.10.2018

Pytanie 1:

Czy akt przenoszący własność i zapłata pozostałej ceny ma się odbyć w przeciągu dwóch miesięcy od rozstrzygnięcia przetargu?

 

Odpowiedź:

Zastrzeżony w Rozdziale VI Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu termin dwóch miesięcy liczony od momentu rozstrzygnięcia przetargu dotyczy obowiązku zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości (jeśli strony zdecydują się na zawarcie takowej) bądź warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości (jeśli strony zrezygnują z zawierania umowy przedwstępnej i od razu przejdą do umowy warunkowej).

Wynik przetargu

Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości położonej na terenie Parku Przemysłowo-Technologicznego „Maszynowa” – dz. 543/5 i 543/18

Informujemy, że przetarg na zbycie nieruchomości stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 543/5 i 543/18, obręb 35, o łącznej powierzchni 4.209 m2 położonej w Gdańsku na terenie Parku Przemysłowo-Technologicznego „Maszynowa”, wygrała HYPERPHARM Dorota Regosz Sp. Jawna z siedzibą w Szemudzie.

Latest news