7 July 2020

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej należącej do Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o.
siedziba: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11
(KRS: 0000328827, akta rejestrowe: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
kapitał zakładowy: 446 496 000 zł)

ogłasza przetarg

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej należącej do Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o., stanowiącej działki oraz części działek o numerach ewidencyjnych 8, 23/11, 38/1, 29/3, 30/2, 11/5, 12/3, 36/2, 28/3, 39/3, 13/6, 10/4, 36/6, 9/9, 13/5, 28/2, 10/5, 36/7, 9/8, 9/7, 15/4, 36/8, 10/6, 28/1, 13/4, 27/3, obręb 253, oraz części działek o numerach ewidencyjnych 3/115 i 3/190, obręb 275, o łącznej powierzchni 15,0619 ha, oznaczonej we wstępnym projekcie podziału literami A, B, C i D, położonej przy ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza w Gdańsku, woj. pomorskie, objętej księgą wieczystą GD1G/00298913/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych, objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 1305 zatwierdzonym uchwałą nr LII/1474/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 września 2010 r., strefa 001-P/U42 teren zabudowy produkcyjno-usługowej oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 1313 zatwierdzonym uchwałą nr XIII/332/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 sierpnia 2015 r., strefa 002-P/U42 teren zabudowy produkcyjno-usługowej.

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu zgodnie z przepisami art. 70¹ – 70⁵ kodeksu cywilnego.
2. Oferta powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.
3. Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie w siedzibie Spółki „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” lub przesłanie na adres office@investgda.pl prośby o udostępnienie elektronicznej wersji Specyfikacji oraz wpłacenie w terminie do 5 sierpnia 2020 r. wadium w wysokości określonej w Specyfikacji.
4. Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11. Ostateczny termin składania ofert mija 6 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00.
5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 6 sierpnia 2020 r. o godz. 10.15 w siedzibie Spółki
w Gdańsku, przy ul. Żaglowej 11.
6. Spółka może unieważnić przetarg w przypadku, gdy:
a) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży
w interesie Spółki, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
b) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
7. Spółka zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany ogłoszenia o przetargu oraz odwołania lub zmiany warunków przetargu. Odwołanie lub zmiana ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu mogą nastąpić bez podania przyczyn w każdym czasie do upływu terminu końcowego na składanie ofert.
8. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze względem Spółki.
9. Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert w przypadku ich równorzędności, po przeprowadzeniu dodatkowych negocjacji z oferentami.
10. Informacji na temat przetargu i „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” udziela się pod numerem telefonu 58 722 03 03, fax nr 58 746 33 99.

Latest news