Program dofinansowania

W Programie udzielamy dofinansowania w ramach poniższych inicjatyw i projektów:

 • klasy patronackie
 • kierunki zamawiane lub też różne formy dostosowania programów kształcenia do potrzeb pracodawców
 • studia podyplomowe
 • kursy
 • zajęcie pozalekcyjne
 • praktyki
 • staże
 • stypendia
 • inne

O dofinansowanie mogą wnioskować Podmioty takie jak m.in.: uczelnie wyższe szkoły pracodawcy jednostki samorządu terytorialnego inne podmioty z sektora edukacji i zatrudnienia Podmiot składający wniosek musi posiadać własne konto bankowe. Szkoły również muszą posiadać własne konto bankowe, niezależne od organu prowadzącego. W przypadku gdy szkoła ma rachunek bankowy udostępniony przez organ prowadzący, wniosek powinien być złożony przez organ prowadzący. Udzielamy dofinansowania na projekty, które dopiero mają być zrealizowane. Nie refundujemy poniesionych wcześniej kosztów.

Podmioty zainteresowane aplikowaniem o dofinansowanie w ramach Programu „Edukacja dla Biznesu” proszone są o wypełnienie WNIOSKU i przesłanie go e-mailem na adres fundacja@gfrg.gda.pl lub pocztą na adres Fundacji.

Termin składania wniosków przypada 2 razy w roku:

 • W pierwszym okresie od 01 do 15 stycznia.
 • W drugim okresie od 01 do 15 czerwca.

Termin rozpatrywania wniosków odbywa się:

 • W pierwszym okresie od 16 do 31 stycznia.
 • W drugim okresie od 16 do 30 czerwca.

W wyjątkowych przypadkach Fundacja może przyjąć, a Komisja rozpatrzeć wniosek w innym niż wyżej wymienione terminy.

Na podstawie przesłanych wniosków Komisja oceni projekty według następujących kryteriów:

 • zgodność z obszarami programowymi Fundacji
 • wkład własny Beneficjenta
 • trwałość projektu
 • mierzalne rezultaty
 • innowacyjność projektu

Fundacja udzieli odpowiedzi Podmiotom najpóźniej w ciągu 14 dni od końcowej daty rozpatrzenia wniosków. Fundacja może dofinansować maksymalnie jeden projekt Wnioskodawcy w danym roku kalendarzowym. W przypadku gdy Wnioskodawca złoży wniosek o dofinansowanie kolejnego projektu, zostaje wpisany na listę rezerwową, a pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają projekty innych Wnioskodawców, rozpatrywane po raz pierwszy.  Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu to 100 tysięcy złotych brutto rocznie.

Dokumenty do pobrania