23 July 2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia w drodze Rokowań na realizację zadania: „KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIE CENTRUM ADMINISTRACYJNO – USŁUGOWYM KOGA ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. PROF. WITOLDA ANDRUSZKIEWICZA 5 W GDAŃSKU”

Informacja a z dnia 03 października 2018 o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na realizację usługi „Kompleksowego utrzymania i administrowania Centrum Administracyjno – Usługowym KOGA zlokalizowanym przy ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5 w Gdańsku”

Informujemy, że postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację usługi „Kompleksowego utrzymania i administrowania Centrum Administracyjno – Usługowym KOGA zlokalizowanym przy ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5 w Gdańsku” wygrała spółka AGIS Management Group sp. z o.o. z siedzibą w Rumi przy ul. Starowiejskiej 49.

Informacja z dnia 21 września 2018

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaglowa 11, 80 – 560 Gdańsk, zwana dalej „Zamawiającym”  pragnie poinformować iż zmienia termin składania i otwarcia Ofert ostatecznych na następujące:

Termin składania ofert ostatecznych upływa w dniu: 01 października 2018 roku do godziny 9:45,

Termin otwarcia ofert ostatecznych nastąpi w dniu: 01 października 2018 roku o godzinie 10:00.

Ponadto zmianie uległ Regulamin Rokowań, który został udostępniony Zainteresowanym Podmiotom biorącym udział w III etapie Rokowań.

Informacja z dnia 31.08.2018

Zgodnie z Regulaminem rokowań przedmiotowego postępowania Komisja dokonała oceny Ofert Wstępnych i informuje, że do Rokowań zaprasza następujące Zainteresowane Podmioty (w kolejności alfabetycznej):

  1. AGIS Management Group sp. z o.o. z siedzibą w Rumi,  kod 84-230, ul. Starowiejska 49,
  2. FBSerwis S.A., z siedzibą w warszawie, kod 01-040, ul. Stawki 40,
  3. Konsorcjum: Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, kod 80-435, ul. Biała 1B oraz Veolia Industry Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, kod 61-017, ul. Energetyczna 7A,
  4. Konsorcjum: Orange Real Estate Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, kod 00-549, ul. Piękna 17/19, Konsalnet Ochrona sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod 01-267, ul. Jana Kazimierza 55 oraz Klinet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod 01-267, ul. Jana Kazimierza 55.

Wyjaśnienie z dnia 17 sierpnia 2018r.

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia w drodze Rokowań na realizację zadania: „KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIE CENTRUM ADMINISTRACYJNO – USŁUGOWYM KOGA ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. PROF. WITOLDA ANDRUSZKIEWICZA 5 W GDAŃSKU” Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z Rozdziałem VII ust. 4 Regulaminu na etapie składania ofert wstępnych wymagana jest kopia polisy ubezpieczeniowej OC działalności Zainteresowanego Podmiotu, natomiast rozszerzony zakres polisy ubezpieczeniowej, o którym mowa w paragrafie 10 ust. 3 wzorca umowy powinien być zawarty w kserokopii dokumentu przedstawionej przez Wykonawcę  Zamawiającemu w terminie 14 dni od momentu zawarcia Umowy.

 

Informacja z dnia 9 sierpnia 2018

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaglowa 11, 80 – 560 Gdańsk, zwana dalej „Zamawiającym”  pragnie poinformować iż zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium na następujące:

Wadium należy wnieść do dnia 17 sierpnia 2018 roku do godz. 15.00,

Termin składania ofert upływa w dniu: 20 sierpnia 2018 roku do godziny 9:45,

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu: 20 sierpnia 2018 roku do godziny 10:00.

Ponadto, w związku z powyższym, w dniu jutrzejszym zostanie udostępniony zmieniony Regulamin Rokowań oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej odpowiedzi na zadane pytania. 

Aktualny Regulamin Rokowań dostępny po przesłaniu zapytania na e-mail: przetargkoga@investgda.pl

Pytania i odpowiedzi

W odpowiedzi na pytanie otrzymane w dniu 14 sierpnia 2018 r. dotyczące Postępowania o udzielenie zamówienia w drodze Rokowań na realizację zadania: „KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE i ADMINISTROWANIE CENTRUM ADMINISTRACYJNO – USŁUGOWYM KOGA ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. PROF. WITOLDA ANDRUSZKIEWICZA 5 W GDAŃSKU” o treści jak poniżej:

 „Informacje dotyczące płatnych przeglądów w okresie gwarancji zapisane są w warunkach gwarancyjnych Producenta. Zdarza się że takie przeglądy może wykonać tylko serwis fabryczny Producenta.

Dlatego informacje o takich urządzeniach są b. istotne z punku kosztowego.

Dlatego ponawiam prośbę o przedstawienie listy urządzeń będących na gwarancji wraz ich datami końcowymi oraz ich warunków gwarancji.”

 

Informujemy, że w Załącznik nr 5 do Regulaminu rokowań zawiera wykaz producentów urządzeń zainstalowanych w Obiekcie wraz z informacjami o szczególnych warunkach ich utrzymania, natomiast załącznik nr 4 do Regulaminu zawiera zakres gwarancji i rękojmi udzielonej przez Generalnego Wykonawcę Obiektu.

Jednocześnie informujemy, że termin na zadawanie pytań upłynął z dniem 13.08.2018r.

 

 

W odpowiedzi na pytania otrzymane w dniu 13 sierpnia 2018 r. dotyczące Postępowania o udzielenie zamówienia w drodze Rokowań na realizację zadania: „KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE i ADMINISTROWANIE CENTRUM ADMINISTRACYJNO – USŁUGOWYM KOGA ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. PROF. WITOLDA ANDRUSZKIEWICZA 5 W GDAŃSKU” o treści jak poniżej:

 

„Czy jesteście państwo w posiadaniu zestawienia takich urządzeń i instalacji które są na gwarancji i wymagają odpłatnych przeglądów gwarancyjnych?

Jeżeli tak to proszę o takie zestawienie”

 

 

Informujemy, że posiadamy zestawienie wszystkich urządzeń oraz podział na zakres urządzeń, ale to Zainteresowany Podmiot powinien określić czy przegląd jest płatny czy też nie.

 

 

W odpowiedzi na pytania otrzymane w dniu 13 sierpnia 2018 r. dotyczące Postępowania o udzielenie zamówienia w drodze Rokowań na realizację zadania: „KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE i ADMINISTROWANIE CENTRUM ADMINISTRACYJNO – USŁUGOWYM KOGA ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. PROF. WITOLDA ANDRUSZKIEWICZA 5 W GDAŃSKU” o treści jak poniżej:

 

  1. „Kto ponosi koszty płatnych przeglądów gwarancyjnych urządzeń lub instalacji wynikających z DTR lub warunków gwarancji.”

 

Informujemy, że koszty płatnych przeglądów gwarancyjnych urządzeń i instalacji ponosi Zleceniobiorca. 

 

Latest news