18 October 2017

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

 

loga UE.jpg

 

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.: Usługa cateringowa podczas międzynarodowego wydarzenia gospodarczego „Pomerania Connect” misja gospodarcza z Newady na Pomorzu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 22071427800000, ul. Żaglowa  11, 80-560   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 722 03 00, e-mail office@investgda.pl, faks 58 746 33 99.

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: spółka prawa handlowego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa cateringowa podczas międzynarodowego wydarzenia gospodarczego „Pomerania Connect” misja gospodarcza z Newady na Pomorzu

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi cateringowej podczas międzynarodowego wydarzenia gospodarczego „Pomerania Connect” misja gospodarcza z Newady na Pomorzu w dniu 20 października 2017 r. w Gdańsku przy ul Plac Solidarności 1, w związku z realizacją projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Usługa cateringowa określona jest szczegółowo w Załączniku nr 1 – Oferta Wykonawcy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 55511000-5

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 9163.95
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: MMAWW Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Żaglowa 11
Kod pocztowy: 80-560
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 10168.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10168.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10168.80
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a)  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający udziela zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Wykonawca MMAWW Sp. z o.o. zawarł z Europejskim Centrum Solidarności umowę na podstawie której posiada wyłączność na obsługę cateringową imprez i wydarzeń organizowanych w Europejskim Centrum Solidarności, tj. w miejscu w którym niniejszy przedmiot umowy będzie wykonywany. Wobec powyższego z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze usługa może być wykonana tylko przez jednego Wykonawcę – MMAWW Sp. z o.o. ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk.

Latest news