10 April 2015

Ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego

Spółka z o.o. w Gdańsku

Siedziba: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11

ogłasza przetarg nr 1

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej należącej do Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o., stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 543/9, obręb 0035, o powierzchni 4.000 m2, położonej w Gdańsku-Kokoszkach, woj. pomorskie, objętej księgą wieczystą KW GD1G/00204780/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, II Wydział Ksiąg Wieczystych, objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 2210, funkcja w planie 009-42 strefa produkcyjno-usługowa.

 1. Oferta powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie w siedzibie Spółki „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” lub przesłanie na adres office@investgda.pl prośby o udostępnienie elektronicznej wersji Specyfikacji oraz wpłacenie w terminie do 23 kwietnia 2015 r. wadium w wysokości określonej w Specyfikacji.
 3. Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11. Ostateczny termin składania ofert mija 24 kwietnia 2015 r. o godz. 12.00.
 4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 24 kwietnia 2015 r. o godz. 12.15 w siedzibie Spółki
  w Gdańsku,
  ul. Żaglowej 11.
 5. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. może unieważnić przetarg w przypadku, gdy:

a)      wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży
w interesie Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o., czego nie można było wcześniej przewidzieć,

b)      postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości.

 1. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert w przypadku ich równorzędności, po przeprowadzeniu dodatkowych negocjacji z oferentami.
 2. Informacji na temat przetargu i „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” udziela się pod numerem telefonu 58 722 03 03, fax nr  58 746 33 99.
Latest news