Działalność Fundacji w głównej mierze koncentruje się w dwóch obszarach aktywności: wspierania gdańskiego rynku pracy oraz szeroko pojętego CSR Fundatora.

W pierwszym obszarze beneficjentami są krajowe i zagraniczne firmy, o ugruntowanej pozycji i znanej marce, które tworzą nowe miejsca pracy w Gdańsku tj. zatrudniają pracowników na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w swoich biurach w Gdańsku oraz zobowiązują się utrzymać określony wskaźnik zatrudnienia przez określony czas.

Dodatkowo, Fundacja umacnia współpracę pomiędzy szeroko rozumianym biznesem a nauką poprzez Program „Edukacja dla Biznesu”. Zasadą działania Programu jest udzielanie wsparcia finansowego w celu powoływania m.in. klas patronackich, kierunków zamawianych lub też różnych form dostosowania programów kształcenia do potrzeb pracodawców tj. studiów podyplomowych, kursów, zajęć pozalekcyjnych, praktyk, stażów, stypendiów, a także innych tego typu, aby sprostać bieżącym potrzebom rynku pracy.

W obszarze szeroko pojętego CSR mieści się także działalność społeczno-edukacyjno-wychowawcza, na przykład poprzez partnerstwo w organizacji imprez kulturalnych czy wsparcie edukacji dzieci w trudnej sytuacji życiowej. Ponadto, mogą być również realizowane programy oraz działania edukacyjne i wychowawcze dające impuls do rozwoju regionalnego na przykład w sferach: cywilizacyjnej, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kulturowej, organizacyjnej, naukowej i ekonomicznej, a także promowania turystyki, kultury, sportu i kultury fizycznej, środowiska, infrastruktury, rozwoju gospodarczego, wykorzystania zasobów morza oraz w obszarach pokrewnych. 

Następnie działalność sportowa, traktowana jako dopełnienie powyżej wymienionej oferty pomocy oraz realizacji projektów wychowawczych. Wsparcie klubów i stowarzyszeń sportowych skupiających dzieci i młodzież, w tym niepełnosprawną, ma upowszechniać wiedzę i postęp, w tym szczególnie w obszarach: rozwoju społeczności lokalnej, turystyki, informacji, kultury, sportu i kultury fizycznej oraz być impulsem do rozwoju społecznego i kulturalnego. 

Ostatnia w tym obszarze działalność charytatywna, prowadzi do podniesienia standardu życia osób wykluczonych oraz w trudnej sytuacji materialnej czy też zdrowotnej, pozbawionych innego wsparcia, w tym dzieci i młodzieży. Fundacja w tym obszarze wspiera także inne organizacje pozarządowe – trzeciego sektora (NGO – non governmental organisation), takie jak fundacje, a także domy dziecka, angażując się we wsparcie kosztów leczenia, edukacji dzieci poprzez dofinansowanie zajęć dodatkowych m.in. lekcji języka obcego, pływania czy nauki tańca, pomoc w zakupie instrumentów muzycznych, wyjazdów na koncerty itp.