23 września 2016
STATUS: AKTUALNY
RODZAJ: SPRZEDAŻ I WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI

Sprzedaż nieruchomości nr ewid. 188/2 (ozn. w projekcie działka C) w PP-T Maszynowa w Gdańsku Kokoszkach

Przedłużenie terminiu składania ofert

Informujemy o przedłużeniu terminu składania ofert o dwa tygodnie, tj. do dnia 21 października 2016 r. do godz. 12.00. Jednocześnie ostateczny termin wpłaty wadium zostaje ustalony na dzień 20 października 2016 r. Otwarcie ofert nastąpi 21 października 2016 r. o godz. 12.15.

Odnośnie do pkt VI Specyfikacji wyjaśniamy, że nie później niż w ciągu 2 miesięcy od rozstrzygnięcia przetargu zawarta powinna być pierwsza z umów (umowa przedwstępna), natomiast zapłata całości ceny nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem ostatecznej umowy sprzedaży, tj. przed przeniesieniem własności nieruchomości.

Wynik przetargu

Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości położonej na terenie Parku Przemysłowo-Technologicznego „Maszynowa” – część działki 188/2 „C”

Informujemy, że przetarg na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 188/2, oznaczonej w projekcie podziału literą „C”, obręb 0035, o powierzchni 0,4000 ha położonej w Gdańsku na terenie Parku Przemysłowo-Technologicznego „Maszynowa”, wygrała Spółka Ecoterm s.c. Jarosław Dobroszek Tomasz Ostrowski z siedzibą w Gdyni.