29 stycznia 2016
STATUS: UNIEWAŻNIONY
RODZAJ: SPRZEDAŻ I WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI

Przetarg na wybór dzierżawcy nieruchomości obejmującej części działek 5/9, 26/2, 7/2, 38/7, 31/8, 19/5, 32/5, 18/9, obr. 253, zlokalizowanej przy ul. Trasie Sucharskiego w granicach administracyjnych Portu Gdańsk

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego
Spółka z o.o. w Gdańsku, Siedziba: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11
(Organizator)

ogłasza przetarg

na wybór dzierżawcy nieruchomości obejmującej części działek 5/9, 26/2, 7/2, 38/7, 31/8, 19/5, 32/5, 18/9, obr. 253, zlokalizowanej przy ul. Trasie Sucharskiego w granicach administracyjnych Portu Gdańsk.

 Oferta powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w Regulaminie przetargu:

Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie Regulaminu przetargu oraz wpłacenie wadiumw terminie do 11 lutego 2016 r. w wysokości określonej w Regulaminie.

 • Przekazanie Regulaminu przetargu nastąpi po przesłaniu na adres e-mail: office@investgda.pl pisemnego zgłoszenia.
 • Oferty należy składać w siedzibie Organizatora w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11. Ostateczny termin składania ofert mija 12 lutego 2016 r. o godz. 12.00.
 • Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 12 lutego 2015 r. o godz. 12.15 w siedzibie Organizatora
  w Gdańsku,
  ul. Żaglowej 11.
 • Termin związania ofertą wynosi 6 miesięcy od upływu terminu składania ofert.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu oraz zmiany warunków przetargu. Odwołanie, unieważnienie przetargu lub zmiana warunków przetargu, mogą nastąpić bez podania przyczyn w każdym czasie. W przypadku odwołania, unieważnienia lub zmiany warunków przetargu Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze względem Organizatora, w szczególności powyższe dotyczy roszczeń z tytułu strat lub utraconych korzyści Oferenta.
 • Organizator prowadzi postępowanie zgodnie z Regulaminem przetargu.
 • Dodatkowych informacji udziela się po wysłaniu pisemnego zapytania na e-mail: office@investgda.pl lub fax nr +48 58 746 33 99.
 • Przetarg nie jest prowadzony w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wynik przetargu

Informujemy, że z uwagi na to, że nie wpłynęła żadna oferta, Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. unieważnia przetarg na wybór dzierżawcy nieruchomości obejmującej części działek nr 5/9, 26/2, 7/2, 38/7, 31/8, 19/5, 32/5, 18/9, obr. 253 zlokalizowanej przy Trasie Sucharskiego w granicach administracyjnych Portu Gdańsk.