22 czerwca 2018

Pomorski Broker Eksportowy – informacje o projekcie

PBE.jpg

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego jest Partnerem w projekcie „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Działania realizowane w projekcie obejmują m.in.:

  • organizację seminariów informacyjnych o rynkach zagranicznych;
  • oferowanie grantów na działania eksportowe;
  • organizację międzynarodowych wydarzeń i misji gospodarczych;
Projekty UE